Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στο άρθρο 36 του σχεδίου νόμου για τον ΕΟΠΥΥ αυξάνεται η απόσταση μεταφοράς φαρμακείου ύστερα από 10 έτη λειτουργίας από τα 20μ,που ίσχυε,στο ήμισυ της απόστασης που ισχύει για τα νέα φαρμακεία (180-200μ, ανάλογα με τον πληθυσμό). Αναλυτικά:

Άρθρο 36

Φαρμακεία

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.328/1976 (128 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3457/2006 (93 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Τα φαρμακεία που λειτουργούν εντός των ορίων της ίδιας τοπικής κοινότητας ή δημοτικής κοινότητας, ή δημοτικής ενότητας ή δήμους, του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (87 Α΄) και της με αριθμό 45892/11-8-2010 Υπ. Απ. (Β΄ 1292) με τον ίδιο φαρμακοποιό εφόσον μεταφέρονται σε άλλες θέσεις, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς από τα λειτουργούντα φαρμακεία, συστεγασμένα ή μη, εφόσον συμπλήρωσαν δέκα χρόνια λειτουργίας, το ήμισυ των αναφερομένων στην περίπτωση Α της παραγράφου 1 του παρόντος, αποστάσεων, οι οποίες μετρώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση Β της παραγράφου 1 του παρόντος