Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 29/1/2014
Αριθμ. Πρωτ. 308
Προς 
τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους 
της Χώρας

Θέμα: «Ενημερωτικός Οδηγός για Ενώσεις Επιχειρήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού»
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε προς γνώση και ενημέρωσή σας τον «Ενημερωτικό Οδηγό για Ενώσεις Επιχειρήσεων» που απέστειλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού προς τον Πρόεδρο του Π.Φ.Σ. με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ.483/16.01.2014. 
Σε κάθε περίπτωση ο Π.Φ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3601/1928 θα συνεχίσει να μεριμνά για την προαγωγή της φαρμακευτικής επιστήμης και των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών, για την πιστή τήρηση της αφορώσης τους φαρμακοποιούς νομοθεσίας, καθώς και την επαγγελματική τιμή και την εν γένει αξιοπρέπεια των φαρμακοποιών.
 

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ