Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

ΕΟΠΥΥ: «Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού».(update)

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προβλέπεται στο άρθρο 9 της υπ’αρ.ΕΜΠ5/17-11-2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2012) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 55471/10-06-2013 (ΦΕΚ 1561/Β΄/21-06-2013) ΚΥΑ. 

Σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησής του, καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα. 
Επειδή στα Τμήματα Παροχών υποβάλλονται για απόδοση δαπάνης ιατρικές 
γνωματεύσεις στις οποίες αναφέρονται μόνο εμπορικές ονομασίες ορισμένων ειδών και οι κωδικοί αυτών, καθώς και έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών, εφιστούμε την προσοχή σας ούτως ώστε να μη γίνονται δεκτές ιατρικές γνωματεύσεις που αναγράφουν τις εμπορικές ονομασίες των αναλωσίμων υλικών ή κωδικούς αυτών, όπως και έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών. 

Τέλος επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του 
χορηγούμενου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού είναι η ιατρική γνωμάτευση να έχει εκδοθεί από το θεράποντα ιατρό και εγκριθεί από ελεγκτή ιατρό πριν την έκδοση του παραστατικού αγοράς των υλικών και κατόπιν ο ασφαλισμένος να αιτείται την απόδοση της σχετικής δαπάνης. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ 


Farmakopoioi: το έγγραφο αυτό αναφέρεται στο υγειονομικό υλικό γενικώς ως προς την απόδοση δαπάνης, αλλά καλύπτει ΚΑΙ τα αναλώσιμα διαβήτη ως προς το θέμα της χρήσης εμπορικών σκευασμάτων! Η γνωμάτευση του Ιατρού πρέπει να αναφέρει είδος υλικού π.χ. νάρθηκας τύπου aircast ή ταινίες μέτρησης διαβήτη και όχι συγκεκριμένο εμπορικό σκεύασμα ή τον κωδικό του είδους από τον κατάλογο της εταιρίας π.χ. 59001 ή ταινίες Ταδε. Αυτή η γνωμάτευση περνάει από ελεγκτή ιατρό και μετά γίνεται δαπάνη δηλ. ο ασφαλισμένος την καταθέτει στα τμήματα παροχών του ΕΟΠΥΥ για να πάρει πίσω τα χρήματα που δικαιούται. Στα αναλώσιμα διαβήτη φυσικά εμείς εκτελούμε κατά τα γνωστά