Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Ανάκληση Bactroban nasal ointment

Δείτε τις παρτίδες που ζητείται να επιστραφούν από το Bactroban nasal ointment στο παρακάτω έγγραφο της Εταιρίας: