Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Ερώτημα ΠΦΣ για εγγραφή στο ΓΕΜΗ


   Αθήνα,  22/12/2015


Προς : Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ)

Θέμα: «Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων»

            Λόγω των διαφορετικών ερμηνειών της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 97333/23.9.2015 Εγκυκλίου της Υπηρεσίας σας από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εγγράφως αν προβλέπεται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, δεδομένου μάλιστα ότι τα φαρμακεία δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.            Στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε επίσης την ορισθείσα προθεσμία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται για την εγγραφή μετά την παρέλευση της προθεσμίας ή ακόμη και για την άρνηση εγγραφής.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ