Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

ΠΦΣ: Zητάμε παράταση σε περίπτωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ


 Αθήνα, 28/12/2015


Προς
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ)


Σε συνέχεια του με αριθμ. Πρωτ. 3842/22-12-2015 εγγράφου μας με Θέμα: «Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων», και στην περίπτωση κατά την οποία είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ, παρακαλούμε όπως δοθεί στα φαρμακεία η μέγιστη δυνατή προθεσμία για την εν λόγω εγγραφή, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία  αυτών και να αποφευχθούν τυχόν κυρώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ