Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Φ.Σ.Α. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/16


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, ανεξάρτητα χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους (άρθρ. 21 ν. 3601/28, όπως τούτο τροποποιήθηκε με την περ. α, παρ. Ζ΄ άρθρ. 37 ν. 1316/83) και που έχουν τα λοιπά προσόντα του νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 21 του ν. 3601/28 , ως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν. 1384/38. Στον Σύλλογο μας, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών και οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι, βάζουν υποψηφιότητα προ τριάντα (30) ημερών, και με γραπτή δήλωση τους μετέχουν ενός συγκεκριμένου συνδυασμού.

Δηλαδή :  για τις εκλογές της 27ης -11-2016  (ημέρα Κυριακή), οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν το αργότερο
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 27-10-2016,  ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00.

Κάθε συνδυασμός, θα περιλαμβάνει υποψηφίους μέχρι του αριθμού των συμβούλων ή των αντιπροσώπων που προβλέπει ο νόμος δηλαδή:
1. - Εννέα (9) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α.
2. - Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α., καθώς και
3. - Είκοσι τρείς (23) τακτικούς και είκοσι τρείς (23) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους του Συλλόγου μας στον Π.Φ.Σ.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους να μετέχουν σε περισσότερους από ένα συνδυασμό (περί αυτού υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση  στον Σύλλογο ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Δεν γίνονται δηλώσεις δια ηλεκτρονική ή τηλεομοιοτυπικής υποβολής).

Είκοσι (20) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α., θα συνέλθει σε συνεδρίαση και θα αποφασίσει:
«Αιτιολογημένα, αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3601/28, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν. 1384/38 και του άρθρου 37 του  Ν.1316/83 (ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) την ανακήρυξη των υποψηφίων

Θα τυπωθούν δύο ειδών ψηφοδέλτια:
Το ένα θα περιλαμβάνει τους υποψηφίους για το Διοικητικό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το άλλο τους υποψηφίους αντιπροσώπους για τον Π.Φ.Σ. Τα ψηφοδέλτια στο επάνω μέρος θα αναγράφουν την ονομασία του Συλλόγου, την χρονολογία διενεργείας των εκλογών, το όνομα του συνδυασμού και εν συνεχεία τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων γίνεται από τον Σύλλογο.
Τα ψηφοδέλτια στην συνέχεια παραδίδονται στην Περιφέρεια, όπου σφραγίζονται με την σφραγίδα της. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν την σφραγίδα της Περιφέρειας είναι άκυρα.
Για την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών της 27ης Νοεμβρίου 2016, θα σας σταλούν ατομικές προσκλήσεις.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, βάσει των διατάξεων των Νόμων 3601/1928, άρθρο 31 και 328/76 άρθρο 1, η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στις αρχαιρεσίες του Φ.Σ.Α. είναι υποχρεωτική και ότι εκείνοι που δεν θα ψηφίσουν θα διωχθούν πειθαρχικά βάσει του Ν.3601/28.
Σας παραθέτουμε το σχετικό με το θέμα αυτό άρθρο 44, του Εσωτερικού Κανονισμού του Φ.Σ.Α.
«Άρθρο 44.
Πειθαρχική δίωξις μη ψηφισάντων μελών.Το Δ.Σ. κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση και αφού συγκροτηθεί εις Σώμα, υποχρεούται όπως αποστείλει κατάσταση των μη λαβόντων μέρος κατά τας αρχαιρεσίας μελών και μη δικαιολογησάντων εγγράφως εντός τριών ημερών από της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών την απουσία των, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπερ κατά το άρθρο 31 του Νόμου 3601/28 υποχρεούται να ενεργήσει την πειθαρχική δίωξη αυτών».

Οι αρχαιρεσίες στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής θα πραγματοποιηθούν
στις  27 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή   
στη Συνεδριακή Αίθουσα της Εθνικής Ασφαλιστικής
(ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 103 – 105).

Οι φαρμακοποιοί μέλη του ΦΣΑ των οποίων το όνομα έχει συμπεριληφθεί στον ανηρτημένο* από την  28η-9-2016 κατάλογο ψηφισάντων μελών, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τις 9 το πρωί της 27ης Νοεμβρίου έως στις 17:00 ώρα της ιδίας ημέρας. 

Στον Σύλλογο μας, που ισχύει το σύστημα των συνδυασμών, το μέλος ψηφίζει ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ, ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ.

          Ψηφοδέλτια συνδυασμού χωρίς σταυρό προτίμησης, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ , ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΥΤΟ ΑΚΥΡΟ. Όταν λέμε ΕΝΑ σταυρό προτίμησης, εννοούμε ένα σταυρό προτίμησης σε κάθε ενότητα (οι ενότητες στα ψηφοδέλτια είναι οι εξής : Δ.Σ., Τακτικοί Π.Σ. , Αναπληρωματικοί Π.Σ. και στα ψηφοδέλτια για τους εκλέκτορες του Π.Φ.Σ. , ένα σταυρό για τους τακτικούς αντιπροσώπους και ένα σταυρό για τους αναπληρωματικούς εκλέκτορες του Π.Φ.Σ.)

*: για τα πολλαπλά φαρμακεία και τα κληρονομικά φαρμακεία θα αναρτηθεί στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα ψήφου, ο Υπεύθυνος φαρμακοποιός στο κληρονομικό ή πολλαπλό φαρμακείο κατά την ημέρα της ανάρτησης του καταλόγου, ο οποίος βάσει των σχετικών διατάξεων είναι και μέλος του Συλλόγου, με την προϋπόθεση όμως να έχει προηγηθεί (μέχρι την ημέρα ανάρτησης του καταλόγου, δηλ. 28-9-2016) η εγγραφή του στον Σύλλογο.
Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι των κληρονομικών φαρμακείων που θέλουν να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες του ΦΣΑ που θα πραγματοποιηθούν στις 27-11-2016, να προσέλθουν το αργότερο έως την 28η-9-2016 (το πρωί) στα γραφεία του Συλλόγου ώστε να εγγραφούν. Το ίδιο ισχύει και για τους Υπευθύνους φαρμακοποιούς των πολλαπλών φαρμακείων ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ εγγραφεί.
Μαζί τους θα πρέπει να έχουν και τον διορισμό τους ως Υπεύθυνοι, από την Περιφέρεια.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                         ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ