Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΘΕΜΑ: « ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
 

ΣΧΕΤΙΚΟ : Το υπ΄αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ55/12/οικ.30432/14-7-2012 έγγραφο
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, ορίζουμε συμπληρωματικά ότι:

α) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω εγγράφου , ορίζεται η 1/8/2017 και συγκεκριμένα για γνωματεύσεις που θα εκδοθούν από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν. 
β) Όσον αφορά την υποχρέωση του εδαφίου β΄της παρ.10 του κεφαλαίου Γ, ήτοι την υποχρέωση σημείωσης της εκτέλεσης της γνωμάτευσης επί του βιβλιαρίου υγείας με σφραγίδα και υπογραφή του εκτελούντος παρόχου ,αυτή δεν είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις αποστολής με ταχυμεταφορά . Στις περιπτώσεις αυτές θα εκδίδεται εις διπλούν η εκτέλεση της γνωμάτευσης του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ (edapy) , θα υπογράφεται από τον ίδιο το δικαιούχο ή από συγγενικό ή άλλο πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει και επισυνάψει το ειδικό έντυπο στοιχείων για λογαριασμό του δικαιούχου και το ένα φύλλο θα παραμένει στον ασφαλισμένο προκειμένου να
επισυναφθεί στο βιβλιάριο υγείας και να διατηρείται σε περίπτωση δευτερογενή ελέγχου.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣεδάφιο β΄της παρ.10 του κεφαλαίου Γ:
 
«10. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική γνωμάτευση. Σε αντίθετη περίπτωση να επιστρέφεται για συμπλήρωση.

H γνωμάτευση απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο πάροχος ελέγχει την καταχώρηση της γνωμάτευσης και σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή.»