Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Ασφαλιστικές Εισφορές 2018 ΑποκλειστικόΑλαλούμ επικρατεί σχετικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών όπως έχει διαρρεύσει εδώ και μήνες με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν κάθετη αύξηση να έχουν κατακλύσει κάθε γωνιά του διαδικτύου. 

Έίναι όμως έτσι όπως περιγράφονται ;


Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών[1]
1. Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά τα ανωτέρω νοείται το ποσό, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη παράγραφο, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

3. Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

Άρθρα 20 έως 27 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος)

Άρθρο 20...

Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται …

Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες φορολογικές δαπάνες

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Άρθρο 23  Μη Εκπιπτόμενες Δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

α) ……

β) ……

γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,

δ) …..

ε) …..,

στ) ….

ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. Π. Α. εισροών,

η) ……

θ) ….

Ιδ….


Σε συνέχεια των πιο πάνω είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί μία πελώρια παρεξήγηση αναφορικά με τον τρόπο δόμησης της ασφαλιστικής υποχρέωσης. Πουθενά δεν αναφέρεται στον νόμο ότι για την δόμηση της ασφαλιστικής υποχρέωσης δεν θα εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές

Τουναντίον αυτό που προβλέπει ο νομοθέτης για το 2018  είναι μια βάση στο 85% της αρχικής αξίας, δεδομένο που μάλλον παραφράστηκε λανθασμένα αρχικώς ! Ρητώς αναφέρονται τα άρθρα του κώδικα με βάση τα οποία θα δομηθεί το φορολογητέο εισόδημα και είναι τα άρθρα 20-27 του κώδικα. Στο άρθρο 23 γίνεται σαφής αναφορά στις Μη Εκπιπτόμενες δαπάνες ότι η μόνη περίπτωση για να μην αφαιρεθούν οι εισφορές του περασμένου έτους είναι αυτές να μην έχουν πληρωθεί εντός του έτους, διαδικασία που προβλεπόταν και πριν


Στον παρακάτω πίνακα (αφορά ασφαλισμένους ΕΤΑΑ) έχει ενσωματωθεί η έκπτωση που αφορά εισφορές από 7033,01 έως 20000 ευρώ με βάση τον Ν 4387/16 

Πάνος Ζαρογουλίδης 
ΜΒΑ Φαρμακοποιός 
Πρόεδρος ΦΣ Πέλλας


Πηγές


[1] Αριθμ. 25598/1452/17 (ΦΕΚ 1977 Β/7-6-2017)
www.taxheaven.gr