Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Ανάκληση παρτίδας EZETROL Μετά από εργαστηριακό έλεγχο του ΕΟΦ, ανακαλείται η παρτίδα Ν001750 του φαρ/κού ιδ/τος EZETROL 10 MG/TAB, διότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μικρή διάρρηξη του φύλλου αλουμινίου σε σημαντικό αριθμό συσκευασιών.