Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020

ΠΦΣ: Συνεχές υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

Θέμα: «Συνεχές υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων»

Εν όψει της αποφάσεως της Κυβερνήσεως περί απαγόρευσης άσκοπης μετακινήσεως των πολιτών, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. δυνάμει της υπ’ αριθμόν 24/20.3.2020 εισηγείται προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους να λάβουν άμεσα απόφαση περί συνεχούς υποχρεωτικού ωραρίου και κατόπιν να αποστείλουν την εν λόγω απόφαση στον αρμόδιο Περιφερειάρχη προκειμένου να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια περί αυξημένου αριθμού φαρμακείων που θα διημερεύουν μετά το πέρας του συνεχούς υποχρεωτικού ωραρίου. Τέλος, ο κάθε Φαρμακευτικός Σύλλογος θα ορίσει σύμφωνα με τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες σχετικώς με τα φαρμακεία που επιθυμούν να λειτουργήσουν πέραν του νέου υποχρεωτικού ωραρίου.
Θα πρέπει να σημειωθούν ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται τα εξής:1 .Ταφαρμακείαλειτουργούνυποχρεωτικάκατ’ελάχιστονσαράντα(40)ώρες
εβδομαδιαίως.

2 . Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 έως τις 21:00 εντός της ημέρας. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να ορισθεί το Σάββατο ως υποχρεωτική ημέρα λειτουργίας των φαρμακείων.

3 . Είναι δυνατό να οριστεί διαφορετικό υποχρεωτικό ωράριο ανά περιοχή της
επικράτειας του Συλλόγου ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

4 . Λόγω του συνεχούς υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας που θα οριστεί, με
απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Φαρμακευτικού Συλλόγου, θα πρέπει να καθοριστούν εκ νέου ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση θα πρέπει να συνταχθούν εκ νέου από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο οι σχετικοί πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Με εκτίμηση
Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.