Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

ΠΦΣ: Επιστολή προς Υπουργείο Υγείας για δυνατότητα διεξαγωγής με τηλεδιάσκεψη των Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων


 Κ. Υπουργέ, 

Λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων και των συναθροίσεων ένεκα της πανδημίας του Κορωνοϊού καθίσταται ανέφικτη η δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των Φαρμακευτικών Συλλόγων, στις οποίες Γ.Σ. εγκρίνονται και αποφασίζονται εκτός των άλλων, θέματα οικονομικής φύσεως όπως ο προϋπολογισμός του έτους 2021 ή ο απολογισμός του τρέχοντος έτους (μετά το πέρας του), ο ορισμός Ελεγκτικής Επιτροπής κλπ, αλλά και κλαδικά θέματα μείζονος σημασίας. Καθώς λοιπόν η διεξαγωγή των Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει χώρα δια ζώσης, ματαιώνονται για απροσδιόριστο σήμερα χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων. Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4573/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227) περί της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης ορίζεται ότι: «Η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του v. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, με τηλεδιάσκεψη, το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, καθώς και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 28η.2.2021». Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον Π.Φ.Σ. αν η ανωτέρω δυνατότητα τηλεδιάσκεψης ισχύει και για τις Γ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. όπως ο Π.Φ.Σ. και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι. 

Σε περίπτωση δε που κρίνετε ότι δεν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των ΝΠΔΔ η ανωτέρω διάταξη, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε το συντομότερο δυνατό για την παροχή νομοθετικώς της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης των Γ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων (αλλά και των υπολοίπων Ν.Π.Δ.Δ. που ανήκουν στην εποπτεία σας). 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον Σας, είμαστε δε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

Με εκτίμηση