Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε μάσκες, γάντια και αντισηπτικά


 Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις" τροπολογία με σειρά διατάξεων που αφορούν στα πρόσθετα μέτρα στήριξης που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Μεταξύ των μέτρων αυτών, περιλαμβάνεται και η παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, παρατείνεται η ισχύς της παρ. 50 του Κεφαλαίου Α (Αγαθά) του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000Α'248), έως και τις 30.4.2021, προκειμένου να παραμείνουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, αγαθά του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ, ιδίως οι μάσκες προστασίας και τα γάντια για την ιατρική προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 και ΕΧ 6307), το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402), τα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΕΧ 3401, ΕΧ 2828, ΕΧ 3402, ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824), η αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών και η καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α' 281).

Παρατίθενται ακολούθως οι προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο 7

Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξιτοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ιτου ν. 4683/2020 (Α' 83') αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και την 30Π Απριλίου 2021.»

www.for in.gr