Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Πολιτική Προστασία: Ενέργειες φαρμακείων σε περίπτωση ποιοτικής ή ποσοτικής αστοχίας σε δωρεάν self tests

 

Μέχρι να εκδοθεί οδηγία από το Υπ. Υγείας για τις διαφορές που διαπιστώνονται κατά τη διακίνηση των Self -tests [Ποσοτικές π.χ Παραλαβή μειωμένης ποσότητας
ή/ και Ποιοτικές π.χ αστοχία υλικού ως προς την σωστή λειτουργία του (π.χ ελλαττωματική πλακέτα ή χαλασμένο ακροφύσιο),απουσία εξαρτημάτων από τα περιεχόμενα που απαρτίζουν τη σύνθεση του σετ των self-tests ],
θα μπορείτε να επικοινωνείτε:
1. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την αναφορά και επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με logistics είναι:
(1) Email: logistics.st@civilprotection.gr
(2) Αντχος (Ε) Μπεκιάρης Νικόλας ΠΝ, : τηλ. 2131510116.
(3) Λγος (ΥΠ) Μποτσίβαλης Γεώργιος: : τηλ. 2131510135.
(4) Αλχιας (ΥΠ) Κωτσαδάμ Χρήστος: τηλ. 2131510135.
2. Διευκρινίζεται ότι, οποιαδήποτε ποσοτική ή ποιοτική διαφορά διαπιστώνεται από τα Φαρμακεία πρέπει :α. Να αναφέρεται άμεσα εγγράφως με email στο logistics.st@civilprotection.gr, το οποίο να αποστέλλεται εταιρικό email που θα έχει την επωνυμία του Φαρμακείου που την υποβάλλει, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου.
β. Στο email αναφοράς να αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τη διαπιστωθείσα διαφορά:
(1) Επωνυμία, ΑΦΜ του Φαρμακείου (και ID ΗΔΙΚΑ)
(2) Το προϊόν και το είδος της διαφοράς (ποιοτική - ποσοτική) με ακριβή περιγραφή αυτής.
(3) Ημερομηνία Παραλαβής, ημερομηνία διαπίστωσης της διαφοράς.
(4) Επωνυμία, ΑΦΜ του αποστολέα του προϊόντος .
(5) Οποιοδήποτε πληροφοριακά στοιχεία κρίνει ο αποστολέας ότι θα βοηθήσουν στη λήψη απόφασης για την επίλυση της διαφοράς.
3. Να υποβάλλεται μαζί με το email αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής με το οποίο παραλήφθηκε το προϊόν.
4. Το θέμα θα εξετάζεται από το αρμόδιο προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου στη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και θα αποστέλλεται έγγραφη απάντηση για την επίλυση της διαπιστωθείσας διαφοράς.
5. Η απάντηση θα πρέπει να τηρείται με μέριμνα και ευθύνη του αποστολέα (φαρμακαποθήκη) και του παραλήπτη (φαρμακείο) του προϊόντος μαζί με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής που σχετίζεται με την υπόθεση.]