Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΤΣΑΥ: Βεβαιώσεις οικονομικού έτους 2015

Σας ενηµερώνουµε ότι οι βεβαιώσεις για την εφορία των ελευθέρως ασκούντως το επάγγελµα υγειονοµικών είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Ταµείου www.tsay.gr και µπορείτε να τις εκδώσετε 


Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΕΤΑΑ - ΤΥ