Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

ΦΣΑ: Επιστολή προς Δήμους και Περιφέρειες για σήμανση φαρμακείων


Αξιότιμοι Κύριοι

Όπως γνωρίζετε η σήμανση του φαρμακείου, δηλ. η ανάρτηση πινακίδας με την ένδειξη «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και το όνομα του αδειούχου φαρμακοποιού (43 παρ.1 του Ν. 5607/1932) καθώς και η τοποθέτηση φωτεινού πλαισίου με πράσινο σταυρό σε κάθετη διάταξη επί της προσόψεως (άρθ. 2 παρ. 1 του π.δ. 312/1992) είναι υποχρεωτική, και δεν καταλαμβάνεται από το πεδίο των απαγορεύσεων των άρθ. 75 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 και 6 του Ν. 2946/2001, καθώς και της ΚΥΑ 38110/2002.

Ωστόσο, και αυτή η υποχρεωτική σήμανση οριοθετείται αυστηρά στο νόμο, ήτοι: Σύμφωνα με το άρθ. 43 παρ. 1 του Ν. 5607/1932 που εξακολουθεί να ισχύει: «1. …Απαγορεύεται ωσαύτως η αναγραφή επί της επιγραφής και των προθηκών των φαρμακείων, ... …πάσης ετέρας λέξεως, πλην του ονοματεπωνύμου του αδειούχου φαρμακοποιού, …. …και της λέξεως "φαρμακείον" δια τα φαρμακεία,…..».

Επειδή η επιθεώρηση της νόμιμης λειτουργίας των φαρμακείων εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας.

Επειδή διαπιστώνουμε ότι ορισμένα φαρμακεία της Περιφερειακής σας Ενότητας παραβιάζουν τους κανόνες υποχρεωτικής σήμανσης, είτε αντικαθιστώντας την ανωτέρω υποχρεωτική νόμιμη σήμανση με άλλες μη σύννομες ενδείξεις (πχ ευφάνταστους διακριτικούς τίτλους, ονόματα και μη αδειούχων φαρμακοποιών κλπ.) ή απλώς θέτοντας επί των επιγραφών, προθηκών ή στύλων του πεζοδρομίου, επιπλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών ενδείξεων και άλλες παράνομες διαφημιστικές ή αναγνωριστικές ενδείξεις (πχ SUN PHARMACY, SMOOTH PHARMACY, ALL DAYPHARMACY, κοκ) παρακαλούμε για τα καθ’ υμάς και ακολούθως για την ενημέρωσή μας περί της συμμόρφωσης ή μη των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε σε άσκηση πειθαρχικών διώξεων στα μη συμμορφούμενα μέλη μας.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΣΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
posted from Bloggeroid