Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΕΟΦ: Υποβολή αιτημάτων για αλλαγή του τρόπου διάθεσης από ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε Φάρμακα Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.)

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), φάρμακα, τα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ), μπορούν να καταταγούν περαιτέρω στην υποκατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων γενικής διάθεσης (Γενικής Διάθεσης Φάρμακα ή ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εφόσον πληρούνται επιπρόσθετα και σωρευτικά τα κριτήρια που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο και στην ΥΑ αρ. Γ5(α)51194/18.7.2016 (ΦΕΚ Β΄2219).Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ΚΑΚ να καταθέσουν στον ΕΟΦ, εφόσον το επιθυμούν, σχετική αίτηση τροποποίησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων ο τρόπος διάθεσης, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους, έχει ορισθεί ως «Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» και εμπίπτουν στους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 68 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) και της αρ. ΥΑ Γ5(α)51194/18.7.2016 (ΦΕΚ Β΄2219) .Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ 


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ