Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: απόδοση δαπανών αναλωσίμων ή σκευασμάτων ειδικής διατροφής

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με υποβολή δικαιολογητικών για απόδοση δαπάνης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής»

Με το υπ’αρ.31596/12-7-12 έγγραφό μας στο πλαίσιο της απόδοσης δαπάνης για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το οποίο αναγράφεται στην υπ’αρ.55471 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1561/21-6-13) για τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ σκευάσματα ειδικής διατροφής και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού, παρασχέθηκε σε εξουσιοδοτημένους δικαιούχους (εταιρείες και φαρμακεία) η δυνατότητα να λαμβάνουν την απόδοση δαπάνης για λογαριασμό των ασφαλισμένων του Οργανισμού, με κατάθεση του ποσού της εκκαθάρισης σε τραπεζικό λογαριασμό του εξουσιοδοτημένου δικαιούχου (διαφορετικό από αυτόν του ασφαλισμένου).
Με το παρόν έγγραφό μας, σας ενημερώνουμε ότι από 1-12-15 και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής σύμβασης με προμηθευτές των ανωτέρω ειδών που θα καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στων οποίων την αρμοδιότητα εμπίπτει γεωγραφικά ο τόπος κατοικίας των ασφαλισμένων (μόνιμος ή προσωρινός, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών αγοράς των συνταγογραφηθέντων ειδών και τη διεύθυνση παράδοσης των ειδών από τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΚΟΝΤΟΣ Δ.