Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Νέα οικονομοτεχνική προσφορά Τράπεζας Πειραιώς προς ΦΣΑ για τα POS


Η Διεύθυνση Cards & e- Payments της Τράπεζας Πειραιώς κατόπιν διερεύνησης των αναγκών των μελών του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ σε θέματα ηλεκτρονικών εισπράξεων, είναι στην ευχάριστη θέση να προτείνει τη παρακάτω λύση που κρίνεται ότι θα εξυπηρετήσει τα μέλη του συλλόγου με τον πιο αποδοτικό τρόπο για την αποδοχή συναλλαγών με κάρτες.


Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στα μέλη του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, την δυνατότητα να δέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa & Mastercard (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες) έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας.
Στα πλαίσια της συνεργασίας μας επίσης έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών έως 12 δόσεις, με την μοναδική δυνατότητα στην Ελληνική αγορά να εισπράττετε το πρώτο κλάσμα των δόσεων την επόμενη μέρα από την συναλλαγή.Για κάθε είσπραξη της επιχείρησης που διενεργείται μέσω των EFT/POS, η Τράπεζα Πειραιώς θα παρακρατά από το κάθε μέλος του συλλόγου, προμήθεια η οποία ορίζεται ως πάγια χρέωση και ποσοστό ανά συναλλαγή αναλόγως του τύπου κάρτας.
               


Ποσοστιαία Χρέωση ανά συναλλαγή (%)

Κάρτες έκδοσης    
Τράπεζας Πειραιώς & άλλων Τραπεζών
0,80%
Κάρτες UPI                           
(China Union Pay)

1.60%
Διαχειριστικό Κόστος**Η επιχείρηση  υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα το ποσό των Εννέα ευρώ (9€)+ Φ.Π.Α, μηνιαίως ως διαχειριστικό κόστος για τη δυνατότητα χρήσης του τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμής (EFT/POS), ΕΦΟΣΟΝ αυτές είναι λιγότερες των Εννέα Χιλιάδων ευρώ (9.000€) ανά έτος / ανά μέλος του συλλόγου, τον εκάστοτε αντίστοιχο μήνα υπολογισμού της ως άνω αμοιβής. Το διαχειριστικό κόστος θα ξεκινήσει να χρεώνεται μετά τον  πρώτο χρόνο.
-       Οι προμήθειες εφαρμόζονται ανά ολοκληρωμένη και επιτυχή συναλλαγή.
-       Η παρούσα προσφορά αφορά δωρεάν χορήγηση ενσύρματου τερματικού για τον πρώτο χρόνο. Η χορήγηση άλλου τύπου τερματικού θα χρεώνεται βάσει της τιμολογιακής πολιτικής της τράπεζας.
-       Η παρούσα οικονομοτεχνική  προσφορά δεσμεύει την Τράπεζα Πειραιώς για δυο (2) μήνες  από την ημερομηνία κατάθεσής της.
-       Η συγκεκριμένη προσφορά, εφόσον γίνει αποδεκτή, θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας, ανεξαρτήτως την ημερομηνίας αποδοχής αυτής.
-       Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει την συγκεκριμένη προσφορά σε οποιαδήποτε χρονικό διάστημα για σοβαρό λόγο και εφόσον κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες της Χώρας μας και της αγοράς.  
-       Η τράπεζα διατηρεί την ευχέρεια να απορρίψει οποιοδήποτε μέλος (του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) κρίνει η ίδια ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις  για την εγκατάσταση  της υπηρεσίας
Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει τα εξής βασικά διαδοχικά βήματα:
-       Κατάθεση σχετικού αιτήματος συνεργασίας για την χορήγηση τερματικού αποδοχής καρτών (EFT/POS) στο κατάστημα συνεργασίας με την επισήμανση ότι η αιτούσα επιχείρηση ανήκει στο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.
-       Επεξεργασία Αιτήματος και τελική απάντηση
-       Εγκατάσταση τερματικού
O χρόνος υλοποίησης δεν ξεπερνά τις 10 ημέρες εφόσον υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις συνεργασίας και έχουν τακτοποιηθεί όλες οι πιθανές εκκρεμότητες.

5.  Παράταση χρέωσης διαχειριστικού κόστους
Για τα μέλη του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ που απέκτησαν την υπηρεσία αποδοχής συναλλαγών με κάρτες, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, το 2016 και δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μέσα σε ένα (1) έτος συναλλαγές ύψους μεγαλύτερου των Εννέα Χιλιάδων ευρώ (9.000€), παρατείνεται κατά ένα (1) ακόμη έτος η μη καταβολή μηνιαίου διαχειριστικού κόστους ποσού Εννέα ευρώ (9€)+ Φ.Π.Α μηνιαίως.

Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS
Ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο συνδεδεμένο με τις συναλλαγές του POS
Τρόπος λειτουργίας
Ο πελάτης θα  τηρεί ένα Λογαριασμό ο οποίος θα έχει διττή λειτουργία. Θα μπορεί να χρεώνεται με τις εκάστοτε χορηγήσεις κεφαλαίου, τόκους και λοιπές δαπάνες και να πιστώνεται πρωτίστως με τις Εισροές από πωλήσεις  POS αλλά και με καταθέσεις.Ειδικότερα μέσω του λογαριασμού μπορείτε να πραγματοποιείται συναλλαγές όπως: 
·            Πληρωμές (προμηθευτών, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λπ)
·            Εμβάσματα
·            Μεταφορές σε λογαριασμούς του ιδίου, σε λογαριασμών Τρίτων
Βασικά χαρακτηριστικά
ü Το ύψος του ορίου δύναται να ανέλθει έως το 30% του τζίρου που πραγματοποίησε η επιχείρηση μέσω POS το τελευταίο 12μήνο (εφόσον υφίσταται σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς για 12 μήνες)
ü Αόριστη διάρκεια με ετήσια ανανέωση
ü Αποπληρωμή :
®        Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% (κεφάλαιο και τόκοι) επί του εκάστοτε υπολοίπου και  ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση του κεφαλαίου
ü Επιτόκιο:
Το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων/Κεφάλαιο Κίνησης της Τράπεζας Πειραιώς – Β.Ε.Χ. (σήμερα 8,25%):
o    Για ποσά από €4.000 έως €40.000 ΒΕΧ
o    Για ποσά άνω των €40.000 ΒΕΧ-1%
πλέον εισφοράς του Ν. 128/75
ü Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος και έκπτωση 50% για κάθε έτος ανανέωσης

Πρόσθετες Παροχές
ü Δυνατότητα χρήσης του κεφαλαίου μέσα από τη winbank
ü Δωρεάν αποστολή ενημερωτικών Επιχειρηματικών Alerts
ü Cash For Business για συναλλαγές από ATM, σε μηχανήματα easypay και σε επιχειρήσεις με το σήμα VISA/ VISA Electron