Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Οδηγός & Υπολογιστής Παρακράτησεων βεβαιωμένων οφειλών για Φαρμακοποιούς by Panos Zarogoulidis

Μετά από πάγιο αίτημα πολλών συναδέλφων συνέταξα έναν αυτόματο υπολογιστή παρακρατήσεων για την έκδοση Φορολογικής ενημερότητας για φαρμακοποιούς ενώ στην συνέχεια παραθέτω και κομμάτι της νομολογίας που αφορά το αντικείμενο


Στην Φόρμα ακολουθείτε τα βήματα και καταχωρείτε :- Το σύνολο της ρυθμισμένης οφειλής

- Τον αριθμό των δόσεων που έχετε επιλέξει

- Τις δόσεις που παρακρατήθηκαν έως και σήμερα 

- Αν είναι η πρώτη παρακράτηση ( επιλέγετε το 1 αν είναι η πρώτη ή το 2 αν πρόκειται για τις επόμενες)

- Το αιτούμενο του μήνα για το οποίο κάνετε αίτηση φορολογικής ενημερότητας Διαδικασία Αίτησης
Η αίτηση για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας περιέχει:
α. αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
β. αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
γ. το σκοπό για τον οποίο ζητείται,
δ. το φορέα στον οποίο θα κατατεθεί

Χρόνος Ισχύος

Προσοχή Δεν απαιτούνται πλέον τα στοιχεία τίτλου πληρωμής ΠΟΛ.1065/14 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014) ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στην περίπτωση κατά την οποία χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και υφίστανται βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης.
Κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης (παρ. 4 άρθρου 7 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΠΟΛ.1274/27.12.2013), το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών.Ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας

1Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά και όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Όρος παρακράτησης δεν τίθεται, εάν το αποδεικτικό χορηγείται λόγω προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:
α. τριάντα (30%) έως πενήντα (50%) τοις εκατό του εισπραττόμενου ποσού, όταν αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων. Εάν, εντούτοις, έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μικρότερο του τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισμένης οφειλής παρακρατείται ποσοστό εβδομήντα (70%) έως εκατό (100%) τοις εκατό,

«Ειδικότερα στις περιπτώσεις

ϊ) ύπαρξης συνολικής βασικής βεβαιωμένης ρυθμισμένης οφειλής μικρότερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και

ii) ύπαρξης στοιχείων για άλλες απαιτήσεις (περιοδικές ή εφάπαξ) για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, τα ανωτέρω κατώτατα όρια ποσοστών παρακράτησης ορίζονται στο δέκα τοις εκατό (10%). ΑΦΟΡΑ ΕΜΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη τριών (3) δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικούεφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και δώδεκα (12). Άλλως, εάν οι εναπομένουσες δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων είναι περισσότερες των δώδεκα (12) το κατώτερο ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη πέντε (5) δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού.

Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η παρακράτηση δεν επαρκεί για την κατά περίπτωση κάλυψη των ως άνω δόσεων, το ποσοστό παρακράτησης αναπροσαρμόζεται ανάλογα». - ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤ. α ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 7 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ.1065/14 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

β. εβδομήντα (70%) έως εκατό (100%) τοις εκατό, όταν αιτία χορήγησης είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

«Εφόσον η είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισμένη, το κατώτατο όριο παρακράτησης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).».. - ΠΡΟΣΘ. ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤ. β ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 7 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ.1265/15 (ΦΕΚ 2862 Β/28-12-2015)ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

3.  Ειδικά στην περίπτωση που το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία και δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του τιμήματος, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου, όχι όμως σε αξία μικρότερη από την αντικειμενική.

4. Το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του φορολογούμενου, για τις οποίες εκδίδεται το αποδεικτικό ενημερότητας. Οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης δύναται να παρακρατηθούν, μόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη.

5.  Για ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες από μία υπηρεσίες εκδίδεται από αυτήν στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση, ένα αποδεικτικό για όλες συνολικά τις οφειλές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης, κατόπιν συνεννοήσεως των αρμόδιων για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσιών.
Παράδειγμα Πάνος Ζαρογουλίδης ΜΒΑ 
Φαρμακοποιός, Πρόεδρος ΦΣ ΠέλλαςΠηγές 

www.Taxheaven.gr
www.farmakopoioi.blogspot.com
ΠΟΛ.1065/14 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014) ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΛ.1274/13 (ΦΕΚ – 3398 Β/31-12-2013)
www.greekotc.blogspot.com