Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Nομική Υπηρεσία ΦΣΑ: Επίλυση αποριών για το νέο ωράριο

Στο άρθρο 257 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5) προβλέπεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, κάθε δίμηνο.
Στην υπ’ αριθ. Δ3(β)/Γ.Π./οικ.14863/21.2.18 Εγκύκλιο της Δ/νσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας, αναφέρονται το εξής :

«….Γ) Η έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.1, δηλ. ο καθορισμός υποχρεωτικού ωραρίου, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.2, δηλ. για τον καθορισμό των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, η οποία με την σειρά αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή των δηλώσεων των φαρμακείων που θα δηλώσουν διευρυμένο ωράριο σύμφωνα με την παρ.3 της ίδιας διάταξης. Η έκδοση και δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων πρέπει να λάβει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι αργότερα από τις 31-5-2018.»
Επίσης αναφέρεται ότι :

«Κάθε Περιφέρεια αμέσως μετά (ή ταυτόχρονα με) την έκδοση και δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων θα καθορίσει το χρονικό σημείο της έναρξης του διμήνου από το οποίο θα ισχύουν οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου καθώς και το χρονικό σημείο της λήξης της πρώτης προθεσμίας για την υποβολή των οικείων δηλώσεων.»
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι οι δηλώσεις για διευρυμένο ωράριο κατατίθενται παραδεκτώς μετά την έκδοση της απόφασης του Περιφερειάρχη, η οποία αποτελεί προϋπόθεσή τους και καθορίζει το χρονικό σημείο της έναρξης του διμήνου και την προθεσμία υποβολής για δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου.


Σοφία Αγγέλου

Νομική Σύμβουλος ΦΣΑ