Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Γιατροί του Κόσμου: Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Φαρμακοποιού

ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας
ΘΕΣΗ: Φαρμακοποιός (1 Θέση)
ΕΔΡΑ: Αττική, Κεντρική Ελλάδα ή Βόρεια Ελλάδα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 έως 11 μήνες, με πιθανή επέκταση
ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικάβιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση Φαρμακοποιού»διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης, έως τις 31/05/2016.Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.