Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΑΠΑΣΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Όπως μας ενημέρωσε η Δ/νση Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ με το υπ’αριθ. 8063/29/2 160023/Η27992/6-9-2016 έγγραφό της, κατά την εκκαθάριση στα τιμολόγια των φαρμακείων, διαπίστωσαν πάρα πολλές προβληματικές περιπτώσεις σε τιμολόγια φαρμακείων που εκδίδουν χειρόγραφες συγκεντρωτικές καταστάσεις.
                                                                                               

Συγκεκριμένα μας επισημαίνουν τα εξής :
·         Στο τιμολόγιο ζητείται από τον ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ να πληρωθεί, εκτός από το «ποσοστό συμμετοχής» που του αναλογεί ΚΑΙ η «διαφορά πληρωτέα από το ταμείο», η οποία αποζημιώνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ΕΟΠΥΥ.

·         Η ένδειξη «διαφορά πληρωτέα από ασφαλισμένο» ενώ πρέπει να αφαιρεθεί από τη «συμμετοχή ασφαλισμένου» του ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ όταν υπάρχει αρνητικό πρόσημο, δεν αφαιρείται.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει η διεύθυνση Ασφάλισης του ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ , την καθυστέρηση στην εκκαθάριση των τιμολογίων που προκύπτει από την συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τους φαρμακοποιούς αλλά και η ύπαρξη ασυνέπειας μεταξύ των πληρωμών του ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ, των τιμολογίων και των συνημμένων δικαιολογητικών τους, παρακαλούν όπως :

από την επόμενη υποβολή (δηλαδή αρχές Οκτωβρίου/2016) όσοι εκδίδουν ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, να επισυνάπτουν μαζί με τα δικαιολογητικά προς ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ και τα αντίγραφα των συνταγών. Δηλαδή, μέσα στον κίτρινο φάκελο που μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο το πρωτότυπο τιμολόγιο και η συγκεντρωτική κατάσταση και την υπέβαλλαν στον ΦΣΑ, θα τοποθετούν και αντίγραφα των συνταγών.

Η παραπάνω διαδικασία θα διευκολύνει τις υπηρεσίες για ταχύτερη εκκαθάριση.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                         ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ