Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώνει τις ενδείξεις της μετφορμίνης ώστε να περιλαμβάνει και τη μέτρια ΧΝΝ


Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώνει τις ενδείξεις της μετφορμίνης ώστε να περιλαμβάνει και τη μέτρια ΧΝΝ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα φάρμακα που περιέχουν μετφορμίνη μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με μέτρια μειωμένη νεφρική λειτουργία - που ορίζεται ως ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) 30-59 mL / min - για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.
 

 

 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/10/news_detail_002617.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

πηγή: http://www.hcs.gr