Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΥΥΚΑ: Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2015

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2015» 

Σχετ.: 
1. Το ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173, τ.Β΄/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει έως σήμερα 
2. Το ΠΔ με αρ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116,τ.Α΄,23/9/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015 (ΑΔΑ:73ΟΖΘ-ΔΟΗ) 
4. Το από 5/10/2015 έγγραφο του ΕΟΦ 
5. Τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (6-10-2015) 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και με αφορμή την έλλειψη εμβολίων που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην αγορά, κυρίως των πολυδυνάμων (πενταδύναμων, τετραδύναμων αλλά και τριδύναμων) που περιέχουν το αντιγόνο του κοκκύτη, σας ενημερώνουμε τα εξής: Ανάλογο πρόβλημα σημειώνεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η έλλειψη οφείλεται στην αύξηση των αναγκών για εμβολιασμό στις χώρες εκείνες όπου σημειώθηκαν επιδημικές εξάρσεις κοκκύτη, καθώς και στην επέκταση του αντικοκκυτικού εμβολιασμού και σε άλλες ηλικίες εκτός από τα παιδιά (εφήβους, έγκυες, ενήλικες). 
 Σύμφωνα με τις προβλέψεις επίσημων οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η αποκατάσταση της αγοράς στα εμβόλια αυτά θα απαιτήσει χρόνο αρκετών μηνών, δεδομένου και του γεγονότος ότι ο έλεγχος για την ποιότητα και ασφάλεια τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρος. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, για το διάστημα της έλλειψης και προκειμένου να διατηρηθεί ικανοποιητικός ο βαθμός εμβολιαστικής κάλυψης για τα αντίστοιχα λοιμώδη νοσήματα το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών τροποποιείται ως εξής:    •  Η 4η δόση του πενταδύναμου εμβολίου (Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη, Αιμόφιλου ινφλουέντζας, Πολιομυελίτιδας) που χορηγείται στην ηλικία των 15-18 μηνών, να αντικατασταθεί με εξαδύναμο (Διφθερίτιδας , Τετάνου, Κοκκύτη, Πολιομυελίτιδας, Αιμόφιλου ινφλουέντζας, Ηπατίτιδας Β). 
  • Σημειώνεται ότι, για τον βασικό εμβολιασμό στους 2, 4 και 6 μήνες ζωής, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ίδιο ιδιοσκεύασμα από τα κυκλοφορούντα εξαδύναμα, ενώ στην αναμνηστική δόση είναι δυνατή και η εναλλαγή τους. 
  •  Σχετικά με τον εμβολιασμό στην προσχολική ηλικία (4-6 ετών), προτείνεται η καθυστέρησή του ή η χορήγηση του τετραδύναμου εμβολίου Boostrix-polio. 


 Κατά τα λοιπά το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών των Παιδιών και Εφήβων παραμένει ως έχει. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ