Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Συσκευές υψηλού κόστους ΕΟΠΥΥ 2017

Αποζημειούμενες Συσκευές υψηλού κόστους ΕΟΠΥΥ 20171) Αναπνευστικές συσκευές


Για την αγορά αναπνευστικών συσκευών αποζηµιώνει δαπάνη µέχρι του ποσού που ανά τύπο συσκευής καθορίζεται, ήτοι: 


 • CPAP (απλή) 840 €
 • CPAP (auto) 1050 €
 • BiPAP (απλή) 1540 €
 • ΒιPAP S/Τ (πίεσης) 3500€
 • Αναπνευστική συσκευή όγκου/ πίεσης, Σερβοαναπνευστήρας 7000€
 
Στα παραπάνω ποσά καταβάλλεται συµµετοχή του ασφαλισµένου σε ποσοστό 25%. 
Ειδικότερα για τις αναπνευστικές συσκευές όγκου/πίεσης και σερβοαναπνευστήρα καταβάλλεται συµµετοχή του ασφαλισµένου σε ποσοστό 5%.

Αντικατάσταση αυτών δικαιολογείται µετά την παρέλευση τετραετίας από την ηµεροµηνία χορήγησής τους και µε την προϋπόθεση της ολικής βλάβης λόγω φθοράς χρήσης.
 
 
2) Λοιπές συσκευές


Στους ασφαλισµένους που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση κατ’ οίκον αποζηµιώνονται τα παρακάτω σταθερά υλικά χωρίς συµµετοχή του ασφαλισµένου, ως εξής:
 
 • ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ: 73,00 €
 • ZYΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ: 55,00 €
 • HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ: 20,00 € 
 • ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ−ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ: 16,00 € 
 • ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ: 55,00 €
 • ΛΑΒΙ∆Α ΚΟCHER 12,50 €