Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΦΣ Ρεθύμνου: αποστολή φαρμάκων στη Σερβία

∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 

Προς: Πρόξενο Σερβίας, κ. Petar Novakovic 
Υπουργείο Υγείας Σερβίας 

Ανταποκρινόµενοι στο αίτηµά σας και αναλογιζόµενοι τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στις οποίες καλείστε να αντεπεξέλθετε, και προκειµένου να συνδράµουµε και εµείς στην υποστήριξη των πληµµυροπαθών της Σερβίας, σας αποστέλλουµε πακέτα µε φάρµακα και αναλώσιµο ιατροφαρµακευτικό υλικό. 

Τα φάρµακα είναι προσφορά (δωρεά) των Φαρµακοποιών µελών του Φαρµακευτικού Συλλόγου Ρεθύµνου και του Συλλόγου Φίλων Εθελοντικού Ιατρείου Ρεθύµνου. Το αναλώσιµο ιατροφαρµακευτικό υλικό είναι προσφορά (δωρεά) του Συνεταιρισµού Φαρµακοποιών Χανίων. 

Ευχόµαστε καλή δύναµη στις προσπάθειές σας ελπίζοντας στη γρήγορη αποκατάσταση των 
προβληµάτων. 

Με εκτίµηση, 
εκ µέρους του Φαρµακευτικού Συλλόγου Ρεθύµνου Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κώστας Βαρδιάµπασης 


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ευρυδίκη Ψυχαράκη