Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Πώς θα τιμολογούνται τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα


Σε καθεστώς περιορισμένης απελευθέρωσης, τίθεται και με το πολυνομοσχέδιο η τιμολόγηση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Παρά το γεγονός ότι με το νόμο 4254/2014 προβλέφθηκε η εξαίρεση των διατάξεων τιμολόγησης για όλα τα φάρμακα που  έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ΜΗΣΥΦΑ, ακόμη και τώρα αναζητείται τρόπος διαμόρφωσης της τιμής τους.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, η διαμόρφωση της ενδεικτικής λιανικής τιμής των ΜΗΣΥΦΑ αλλά και ο τρόπος διάθεσής τους θα προσδιοριστεί με απόφαση του υπουργού Υγείας, όπως με απόφαση του υπουργού θα καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής.
Συγκεκριμένα, όπως ορίζει το άρθρο 86 του πολυνομοσχεδίου, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ, η οποία δεν θα είναι υποχρεωτική καθώς και ο τρόπος διάθεσης των φαρμάκων αυτών. Η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης, θα τίθεται υποχρεωτικώς επί εμφανούς σημείου της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗΣΥΦΑ υπό την ένδειξη «ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης. Σημειώνεται ότι θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί γνωστοποίησης πωλήσεων και για τα ΜΗΣ.ΦΑ.
Επίσης με  απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής καθώς και ο τρόπος διάθεσης των ΜΗΣΥΦΑ που προορίζονται για νοσοκομειακή χρήση, δηλαδή η ανώτατη τιμή και ο τρόπος διάθεσης των φαρμάκων προς το Δημόσιο, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κ.ο.κ

Πώς θα υπολογίζεται η τιμή τους

Τα ΜΗΣΥΦΑ, που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή ή που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα μετά την δημοσίευση του νόμου, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών -μελών της Ε.Ε, όπου βρέθηκε τιμή.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με βάση το προηγούμενο εδάφιο, το προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. λαμβάνει ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, το μέσο όρο των τιμών στα δύο κράτη μέλη, όπου βρέθηκε τιμή. Αν το φαρμακευτικό προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. τιμολογείται σε ένα μόνο κράτος-μέλος, τότε λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της ισχύουσας τιμής, εφόσον υπάρχει, και της τιμής που έχει στο άλλο κράτος-μέλος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται περαιτέρω το σχετικό θέμα.
-Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που θα κυκλοφορήσουν μετά την δημοσίευση του νόμου και ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία και έχουν λάβει τιμή προϊόντα όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, την ίδια ή κατώτερη τιμή με αυτή των ομοίων ήδη κυκλοφορούντων.
-Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα μετά την δημοσίευση του  νόμου, που δεν υπάγονται στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών σε κράτη -μέλη της Ε.Ε, όπου βρέθηκε τιμή.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εφαρμόζονται περαιτέρω τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
-Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που κατά τη δημοσίευση του νόμου κυκλοφορούν στην Ελλάδα, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, την τιμή που έχουν ήδη λάβει έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου στο τελευταίο δελτίο τιμών, εκτός εάν είναι χαμηλότερη η τιμή που προκύπτει από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών σε χώρες -μέλη της Ε.Ε., όπου βρέθηκε τιμή ή από την περαιτέρω εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, όταν δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση με βάση τις τρεις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Οι ενδεικτικές τιμές

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., εκδίδεται ειδικός κατάλογος όλων των κυκλοφορούντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα, που θα εμπεριέχει τις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης και τις υποχρεωτικές ανώτατες νοσοκομειακές τιμές των φαρμάκων αυτών, όπως αυτές οι τιμές προκύπτουν βάσει του παρόντος άρθρου.
Η απόφαση αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και θα εμπεριέχει μόνο τις ενδεικτικές λιανικές τιμές. Ο κατάλογος τίθεται σε ισχύ από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας, ή ειδικά ως προς την νοσοκομειακή τιμή, από το χρονικό σημείο που θα καθοριστεί στην ως άνω απόφαση. Με όμοια απόφαση, ο κατάλογος αυτός αναθεωρείται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
Έως την πρώτη εφαρμογή της τιμολόγησης που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. διατηρούν ως ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης και ως ανώτατη νοσοκομειακή τιμή, την αντίστοιχη τιμή που έλαβαν στο τελευταίο δελτίο τιμών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του ΕΟΦ, η οποία εκδίδεται εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του  νόμου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας κατάλογος των ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που εμπεριέχουν τις τιμές του τελευταίου δελτίου τιμών.
Η τιμολόγηση και ανατιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., δεν μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής, σε σχέση με το τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε έως την δημοσίευση νόμου, ή σε σχέση με εκδοθέντα κατάλογο τιμών. Η πρώτη εφαρμογή της νέας ρύθμισης ορίζεται το αργότερο έως τις 30- 9-2017. Τυχόν εκπτώσεις που έχουν δοθεί από τα κατά τον νόμο δικαιούμενα πρόσωπα σε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες.
Τέλος, συνίσταται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) βάση δεδομένων (παρατηρητήριο τιμών) των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., στον οποίον υποχρεωτικά καταχωρούνται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Ε.Ο.Φ., καθορίζονται οι όροι και κανόνες λειτουργίας του, το είδος των τιμών που καταχωρούνται, οι υπόχρεοι προς καταχώρηση των σχετικών δεδομένων, οι προϋποθέσεις δημοσιότητάς του, οι τυχόν διοικητικές κυρώσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Το παρατηρητήριο τιμών δεν δημοσιεύεται.


s.zisimou@euro2day.gr