Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Από σήμερα αυτόματη αλλαγή συμμετοχής από 10% σε 0% σε περίπτωση επιλογής γενοσήμου

Μηδενική συμμετοχή στην εκτέλεση γενοσήμων με συμμετοχή 10%:

Απο Δευτέρα 22/10/18 σε φάρμακα με ποσοστό συμμετοχής 10% εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει γενόσημο φάρμακο η συμμετοχή γίνεται 0%.

Η συμμετοχή 25% δεν αλλάζει με την επιλογή γενοσήμου φαρμάκου.
Άρθρο 26, N. 4549/2018, ΦEK 105A/18-6-2018

Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992
1. Στο άρθρο 19 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Το ποσοστό συμμετοχής, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, είναι μηδέν τοις εκατό (0%) για τα γενόσημα φάρμακα.».
2. Στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο υπολογίζεται και επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ κατά την εκκαθάριση των εκτελεσμένων συνταγών και συμψηφίζεται με οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς το φαρμακείο για την εκτέλεση των συνταγών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ως άνω διάταξης.».