Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

ΑΤΠΣΥΤΕ: Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση φαρμάκων

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 τίθεται σε εφαρμογή η  Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων για τους ασφαλισμένους του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας  Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.). Οι συνταγές των ασφαλισμένων του ΑΤΠΣΥΤΕ θα εκδίδονται έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα  «ΑΤΠΣΥΤΕ - Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας  Ελλάδος».


Η συνταγογράφηση φαρμάκων για τους ασφαλισμένους του ΑΤΠΣΥΤΕ γίνεται με εμπορική ονομασία.


Επισημαίνεται ότι οι συνταγές του ΑΤΠΣΥΤΕ δεν προσμετρώνται στη μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη ή στις ιατρικές επισκέψεις του ΕΟΠΥΥ, καθώς το ΑΤΠΣΥΤΕ είναι ανεξάρτητος φορέας παροχής υγείας.
Οι συνταγές φαρμάκων του ΑΤΠΣΥΤΕ θα πρέπει υποχρεωτικά:
•    να φέρουν θεώρηση όπου αυτή απαιτείται,
•    να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισμένων φαρμάκων που απαιτούν ειδική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
•    να εκτελούνται εντός του διαστήματος ισχύος τους, που αυτόματα και σαφώς ορίζεται από το σύστημα, διαφορετικά δε θα αναγνωρίζονται από το Ταμείο.


Θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του ταμείου απαιτείται για συνταγές αξίας μεγαλύτερης των €300,00.


Η θεώρηση των συνταγών άνω των €300,00 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης –σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες εντός της εφαρμογής- από τους ελεγκτές ιατρούς του ταμείου και μόνο αφού λάβουν την απαιτούμενη θεώρηση μπορούν να εκτελεστούν.  


Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την έκδοση ή την εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΑΤΠΣΥΤΕ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα: 2103204973-4977 (Αθήνα), 2103203157, 2103203192, 2103203148 (Περιφέρεια) και 2310591220 και -591214 (Θεσσαλονίκη).