Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

ΠΦΣ: «Παράταση rapid tests, συνταγών έως 30/6 και έκδοση πιστοποιητικών χωρίς κωδικούς taxisnet»

Με επείγον νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας ρυθμίζονται κάποια θέματα που αφορούν τα φαρμακεία. Τα σημαντικότερα σημεία είναι τα παρακάτω:

- Παράταση rapid tests έως 30/6
- Παράταση συνταγών έως 30/6
- Εκδοση όλων των πιστοποιητικών (εμβολιασμού/νόσησης/θετικού/αρνητικού rapid από τον φαρμακοποιού ΧΩΡΙΣ χρήση κωδικών taxisnet του πολίτη)

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του ΠΦΣ:


Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ. 1169

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας 


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση.

Συγκεκριμένα :

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 43 που αναφέρεται στην «Απλοποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας» :

➢ Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως τις 30.6.2022.

➢ Διαδικασία έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Αντίστοιχα για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι τις 30.6.2022, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π.

➢ Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα δαπανών του e-ΔΑΠΥ

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως τις 30.6.2022. Οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

➢ Παράταση στην ισχύ μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών

Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παρατείνεται έως την 30.6.2022 (απαιτείται αίτημα του ΠΦΣ προς τον ΕΟΠΥΥ μετά την ψήφιση του νόμου, όπως έχει γίνει και τις προηγούμενες φορές )

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε υπόλοιπα άρθρα του σχεδίου νόμου επίσης :

Παρατείνεται η «Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος» έως τις 30.6.2022, από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test) στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί.

Παρατείνεται η διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης (self test) από κορωνοϊό COVID-19, έως τις 30.6.2022.

Β. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 48 που αναφέρεται στη «Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα»:

1. Κάθε φαρμακοποιός, ο οποίος διενεργεί στο κατάστημά του δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) δύναται να χορηγεί, κατά περίπτωση, στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί:

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) με το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή τη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή

β) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298) ή

γ) βεβαίωση νόσησης που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ιδίου άρθρου.

2. Ο φαρμακοποιός-διαπιστευμένος χρήστης εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ή την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, κατά περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει αφού έχει καταχωρίσει το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του παρόντος από τους φαρμακοποιούς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και να καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Γ. Επίσης υπενθυμίζουμε τις παρατάσεις οι οποίες ήδη ισχύουν:

➢ Παρατείνεται η μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται έως και την 30η Ιουνίου 2022. (ήδη από το Ν.4876/21/Α’251)

➢ Σε όσους πολίτες στερήθηκαν σταδιακά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ. με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31η.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 μέχρι τις 31.12.2022, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. (ήδη από τον Ν.4876/21/Α’251)

Με εκτίμηση,