Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Από 13/2/23 οι νέες τιμές για τα φαρμακεία


 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ:

 «Τροποποίηση της Δ3(α)72397/16-12-2022 απόφασης με θέμα: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2022»». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

A. Τις διατάξεις

....................................................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 

Την Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Δ3(α)72397/16-12-2022 απόφασης «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2022» και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας (οπτικός δίσκος - CD).

 Άρθρο 2

 Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές Τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ, ήτοι 6% ή 13% ή 24% ανά περίπτωση. 

Άρθρο 3 

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 

Το παρόν Δελτίο ισχύει: 

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από την ανάρτησή του. 

Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 20 - 1 - 2023. 

Για τα φαρμακεία από 13 - 02 - 2023.