Πέμπτη 2 Μαΐου 2024

Απένταξη γνωστών φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων


Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε με τις ΥΑ  Αριθ. Πρωτ.:17778 & 19878 , την απένταξη από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων και τον χαρακτηρισμό αυτών ως μη αποζημιούμενα – κατόπιν των υποβληθέντων αιτημάτων των ΚΑΚ – καθώς αυτά πληρούν τα κριτήρια που αναγράφονται στο άρθρο 4 της ΥΑ 4472/2024 (ΦΕΚ 1110 Β /15-2- 24), των ακόλουθων φαρμακευτικών προϊόντων:

 

 

 

ΚΩΔ. ΕΟΦ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΚ
122880201 VOLTAREN GR.TAB 50MG/TAB BTx20(BLIST2x10) NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
122880301 VOLTAREN PR.TAB 100MG/TAB BTx10 (BLIST.1×10) NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
122880801 VOLTAREN PR.TAB 75MG/TAB BTx20 (BLIST 2×10) NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
188360202 TROFOCARD GR.TAB 614,80(60,77Mg++)MG/TAB ΒΤΧ30(BLIST 3X10) UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ
188360401 TROFOCARD® MAX F.C.TAB 1229,6 (121,56Mg++)MG/TAB BTx30 UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ
023160103 FUCIDIN CREAM 2% TUB x 30G ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
023160303 FUCIDIN OINTMENT 2% TUB x 30G ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
192860201 IKOBEL EY.DRO.SOL 0.3% FLX5ML RAFARM A.E.B.E.
185270101 TOBREX EY.DRO.SOL 0,3% BTx1 FLx5ML NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
252730101 OPATANOL EY.DRO.SOL 1MG/ML FLX5ML NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
282120101 VIGAMOX EY.DRO.SOL 5MG/ML BTx1VIALx5ML NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
003700101 MAXIDEX EY.DRO.SUS 0,1% FLX5ML NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
003700101 LONARID-N TAB (400+50+10)MG/TAB BTx20 (BLIST 2×10) * BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ
195010101 LONALGAL TAB (500+30)MG/TAB BTx10 (BLIST 1×10) * BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ
098730101 CYCLACUR C.TAB (2+0,5)mg/TAB (αν.κα BTx21 (11 λευκά+ 10 ανοικτά καφέ) 10 ανοικτά καφέ) BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

* Για τα φαρμακευτικά προϊόντα LONARID-N και LONALGAL παραμένει η υποχρέωση έκδοσης ειδικής φυλασσόμενης συνταγής.

«Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έκδοση της απόφασης αναθεώρησης του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α΄161).»

  • Μέχρι την προσαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ η οποία αναμένεται, η έκδοση και εκτέλεση και αποζημίωση των συνταγών που περιέχουν τα ως άνω σκευάσματα συνεχίζεται κανονικά, όπως συνέβη και με συγκεκριμένα σκευάσματα ασβεστίου και μαγνησίου τα οποία έχουν ήδη απενταχθεί από τη λίστα των αποζημιούμενων σκευασμάτων με προηγούμενη Υπ. απόφαση (2-11-2023) και αφαιρέθηκαν οι κωδικοί τους από το Σ.Η.Σ. μεταγενέστερα (4-1-2024).

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ