Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

ΦΣΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΟΠΥΥ- ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Στις συνεχείς προσπάθειες του Συλλόγου για αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς τα μέλη του και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει στα μέλη του την επιλογή να επιλέγουν μία φορά τον χρόνο (αρχές Ιανουαρίου) την τράπεζα την οποία θα χρησιμοποιούν για την εξόφληση των συνταγών που υποβάλλουν μέσω συλλόγου. Ως εκ τούτου, θα γίνει μία προσπάθεια ώστε μία φορά τον χρόνο και ειδικότερα από 1 Ιανουαρίου έως 20 Ιανουαρίου εκάστου έτους, τα μέλη μας, να μπορούν σε περίπτωση που το επιθυμούν , να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Σύλλογο, με την οποία θα δηλώνουν την τράπεζα  και το IBAN τους.
Λόγω του ότι η εφαρμογή αυτής της επιλογής αποτελεί μια καινούργια διαδικασία για τις υπηρεσίες του
Συλλόγου, θα πρέπει να υποβάλλετε αρχικά την υπεύθυνη δήλωση που ακολουθεί, συμπληρώνοντας τα πεδία που απαιτούνται.
Στη συνέχεια, αφού γίνει καταγραφή  των δηλώσεων, ο Σύλλογος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε να μην υπάρχει ούτε το ελάχιστο κόστος , αλλά ούτε και καθυστέρηση ως προς την πληρωμή.

Επισημαίνουμε, ότι υποβάλλοντας στον Σύλλογο Υπ.Δήλωση για  επιλογή άλλης τράπεζας από την Πειραιώς
(ώστε να διαφοροποιηθεί ο λογαριασμός από την μέχρι τώρα βάση δεδομένων του Συλλόγου), το κάθε μέλος/φαρμακοποιός, συμφωνεί ότι  :

- ότι η κάθε Υπεύθυνη δήλωση που θα υποβληθεί στο Σύλλογο για αλλαγή τράπεζας θα έχει        δεσμευτικό χαρακτήρα για ένα έτος και ειδικότερα από 1η Φεβρουαρίου του έτους που          υποβλήθηκε    η    Υπεύθυνη Δήλωση, έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.  Σε  περίπτ ωση  που  με  την  λήξ η
 του  έτους  δεν υποβληθεί  νέα δήλ ωση     θ ωρεί ται  αυτοδί και α  ότι  ανανε ών εται  η  ήδη  υπάρχουσα  Δ ήλωση
 γι α  ένα  ακόμη  έτος         κ.ο.κ.

Υποβολή δηλώσεων για αλλαγή λογαριασμού σε χρόνο εκτός του προκαθορισμένου χρόνου (στις  αρχές κάθε έτους) δεν θα γίνονται δεκτές.

 Μόνο  για  το  έτος  2016,  οι  αιτήσεις  θα  υποβληθούν  από  1  Μαρτίου  έως  20  Μαρτίου    και   η
 έναρξή  τους  θα  είναι από  1  Μαίου  έως  την  τελευταία  ημέρ α  του Φ εβρουαρίου  2017 .

Από το έτος 2017 και έπειτα, οι αιτήσεις θα γίνονται κανονικά από 1 έως 20 Ιανουαρίου εκάστου έτους, με ημέρα έναρξης τους την 1 Φεβρουαρίου και ημέρα λήξης τους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους της ημερομηνίας της αιτήσεως.
Επισημαίνουμε ξανά, ότι ο Σύλλογος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην υπάρχει ούτε κάποιο κόστος για την διαφοροποίηση τράπεζας, καμία καθυστέρηση στην πληρωμή, αλλά και να  τηρηθούν οι χρόνοι
έναρξης που αναφέρουμε παραπάνω. Λόγω του ότι, το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από τις υπηρεσίες, όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των δηλώσεων για το έτος 2016, θα ενημερωθείτε ξανά, με λεπτομέρειες
για την ημερομηνία έναρξης και την εφαρμογή του μέτρου

 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΗ  :
Α) δήλωση θα υποβάλλουν στον ΦΣΑ, ΜΟΝΟ όσοι επιθυμούν αλλαγή τράπεζας.

* Ακολουθεί η υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε πρωτότυπη (και όχι μέσω
ΦΑΞ) στα γραφεία του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                       ΗΛΙΑΣ   ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ