Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

YYKA: Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ     
ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ
                                                                                                              Αθήνα, 25/2/2016 
                   
ΠΡΟΣΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ( με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα Νοσοκομεία-ΚΥ Μονάδες ΠΕΔΥ)
Θέμα: Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Μετά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (Α'21) και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 33 παρ. 5 αυτού Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εντέλλονται οι Διοικήσεις και οι αρμόδιες Υπηρεσίες όλων των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων ΠΕΔΥ, να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση, νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους δικαιούχους της παρ.2 - εδάφια α) και β) του ως άνω άρθρου που κατέχουν ΑΜΚΑ και προσέρχονται σε αυτά, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τους.
                                                                                                                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
                                                                                                                                                                         ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ