Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αριθμ. Πρωτ. 1050
Προς: Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας)
 
Θέμα: «Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή»

 
Σε απάντηση του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/ΓΠ.οικ.26379/07.4.2016 εγγράφου σας (αρ. πρωτ. ΠΦΣ 1107/11.4.2016) σχετικά με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 4353/30.3.2016 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα, επαγόμεθα τα κάτωθι:

 
Με την ως άνω ερώτησή του ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας θέτει ζήτημα λειτουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων από φαρμακοποιούς που δεν διατηρούν λειτουργούν φαρμακείο.

 
Προφανέστατα ο κ. Βουλευτής αγνοεί τις προβλέψεις του άρθρου 85γ της Οδηγίας 2011/62/ΕΕ, η οποία ορίζει ότι:

  


«1. Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας που απαγορεύει την πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φάρμακα διατίθενται προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, υπό τους ακόλουθους όρους: α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα φάρμακα είναι εγκεκριμένος ή εξουσιοδοτημένος να προμηθεύει φάρμακα στο κοινό και εξ αποστάσεως, σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο το εν λόγω πρόσωπο είναι εγκατεστημένο».

 
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 85γ της ως άνω Οδηγίας δικαίωμα να διαθέτουν φάρμακα εξ αποστάσεως στο κοινό έχουν μόνο όσοι διαθέτουν το σχετικό δικαίωμα πώλησης φαρμάκων στο κράτος μέλος. Όπως θα γνωρίζει ο κ. Βουλευτής, η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΝΔ 96/1973, ως ισχύει. Με βάση δε το άρθρο 85γ της ως άνω Οδηγίας εκδόθηκαν η κάτωθι ΚΥΑ:

 
Το άρθρο 116 της υπ’ αριθ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1049/29.4.2013) 

  
 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)» ορίζει ότι:
 
 «ΜΕΡΟΣ VΙΙI ΠΩΛΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ Άρθρο 116 Απαγορεύεται η πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή ή που αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Για τα λοιπά φάρμακα επιτρέπεται η πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, μόνο από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία. Η έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της, θα καθορισθεί με νεότερη όμοια Υπουργική απόφαση μετά την καθιέρωση και την εναρμόνιση της λειτουργίας του κοινού λογότυπου για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 85γ της Οδηγίας 2011/62/ΕΕ».
 
Η δε υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 20293 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Υγείας «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την Πιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων» (ΦΕΚ Β΄ 787/23.3.2016) προβλέπει ότι αρμόδια Αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στην Ελλάδα, ήτοι την χορήγηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 85γ της Οδηγίας 2011/62/ΕΕ κοινού λογοτύπου, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 699/2014 της Ε.Ε. της 24.6.2014, ορίζεται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

 
Τέλος, στην ερώτησή – πρόταση του ο κ. Βουλευτής καίτοι όφειλε, ουδέν αναφέρει ως προς την προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση λειτουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων από φαρμακοποιούς που δεν διατηρούν λειτουργούν φαρμακείο, ήτοι που και πως θα αποθηκεύονται τα προς διάθεση φάρμακα και ποιος κρατικός φορέας θα ελέγχει την κατά νόμο ορθή αποθήκευση, ποιος θα είναι επιστημονικά υπεύθυνος για τη διάθεση αυτών, ποιος θα τους ελέγχει πειθαρχικώς για τυχόν παρατυπίες. Ουδόλως αμφισβητείται η επιστημονική επάρκεια των πτυχιούχων φαρμακοποιών που δεν διατηρούν λειτουργούν φαρμακείο, εντούτοις όμως η προστασία Δημόσιας Υγείας διασφαλίζεται μόνο όταν η διάθεση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων λαμβάνει χώρα μέσω του φυσικού χώρου του φαρμακείου, η εύρυθμη λειτουργία του οποίου σύμφωνα με το νόμο ελέγχεται πλήρως και από τις ελεγκτικές αρχές και διέπεται από αυστηρούς κανόνες δημοσίας τάξεως.

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 
Με εκτίμηση

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ