Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΝΕΑ ΚΥΑ & Παραρτήματα Φαρμακείων του Πάνου Ζαρογουλίδη

Σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/ 20.5.2016 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου (Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι :
 
3. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) κατάστημα ή υποκατάστημα φαρμακείου. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μία (1) άδεια κατ' ανώτατο όριο κατ' έτος μέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2016 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρις έξι (6) αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2017 μέχρι επτά (7), για το έτος 2018 μέχρι οκτώ (8), για το έτος 2019 μέχρι εννιά (9) και για το 2020 μέχρι δέκα (10) αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο. 
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων η έννοια του υποκαταστήματος φαρμακείου ορίζεται από το νόμο και συγκεκριμένα από τον Ν. 3402/05 ο οποίος μεταξύ άλλων ορίζει :
 

Άρθρο 32

 
1. Στα νησιά Τήλο, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Χάλκη και Λειψούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου στα νησιά Ψαρά και Οινούσες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, επιτρέπεται, εφόσον δεν λειτουργούν φαρμακεία, η χορήγηση, με απόφαση του Νομάρχη, άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας παραρ- τημάτων φαρμακείων στο Σωματείο του Διανεμητικού ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4353 Λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκα- νήσου και στο Σωματείο του Διανεμητικού Λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χίου αντίστοιχα, κατ’εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄). 
Τα ως άνω παραρτήματα λειτουργούν υπό τη διεύθυνση φαρμακοποιών που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στη Δωδεκάνησο και στη Χίο αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής. 2. Σε περίπτωση αδυναμίας του Διανεμητικού Λογαριασμού των Φαρμακευτικών Συλλόγων Δωδεκανήσου και Χίου αντίστοιχα, να συστήσει και λειτουργήσει παράρτημα φαρμακείου σε ένα από τα νησιά της παραγράφου 1, επιτρέπεται η χορήγηση, με απόφαση του Νομάρχη, άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας παραρτήματος φαρμακείου σε ένα από τα ανωτέρω νησιά, σε φαρμακοποιό που έχει σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο σε γειτονικό δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Χίου αντίστοιχα. Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από περισσότερους φαρμακοποιούς, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αιτήσεως. Τα ως άνω παραρτήματα λειτουργούν υπό την επίβλεψη του φαρμακοποιού που έλαβε τη σχετική άδεια και υπό τον όρο ότι σε αυτά υπηρετεί αδειούχος βοηθός φαρμακείου.
 3. Οι χορηγούμενες άδειες για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων φαρμακείων στα νησιά της παραγράφου 1 καθίστανται άκυρες μετά την πάροδο τριών μηνών από τη λειτουργία φαρμακείου σε αυτά.
4. Απαγορεύεται η κατοχή, αποθήκευση, πώληση και διακίνηση ναρκωτικών που πίνακα Γ του άρθρου 1 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) στα παραρτήματα φαρμακείων των παραγράφων 1 και 2. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του α.ν. 1844/ 1939 (ΦΕΚ 298 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επεκταθεί η δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων φαρμακείων κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας εφόσον συντρέχουν οι αυτοί λόγοι.Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω απαιτείται μέτοχος φαρμακοποιός στο 20% του κεφαλαίου κατ ελάχιστον για κάθε εταιρία που συστήνεται με σκοπό τον επιχειρηματικό έλεγχο ενός και μόνο φαρμακείου ! Προς επίρρωση αυτού απαγορεύεται η άδεια στο όνομα νομικού προσώπου στον νόμο !


Σε συνέχεια των πιο πάνω απαγορεύεται ρητώς η λειτουργία παραρτημάτων σε κάθε άλλη περίπτωση !


Πάνος Ζαρογουλίδης, Φαρμακοποιός ΜΒΑ
αντιπρόεδρος ΦΣ Πέλλας
εκλέκτορας ΦΣ Πέλλας στον ΠΦΣ