Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τις νέες τιμές αναλωσίμων και την έναρξη ισχύος τους


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αθήνα 30/6/2017 

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ προέβη στην έκδοση της με αρ. 636/376/31-5-2017 Απόφασης του ΔΣ (ΦΕΚ 2181/Β/27-6-2017), σχετικά με τις τιμές αποζημίωσης αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για μεσογειακή αναιμία. 

Κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας ορίζεται χρονικό διάστημα προσαρμογής...... των παρόχων είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του ΦΕΚ 2181/Β/27-6-2017, μετά την πάροδο του οποίου θα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ