Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Ο ΣΔ Ι και ποιές άλλες χρόνιες παθήσεις χαρακτηρίστηκαν «μη-αναστρέψιμες» για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας

Αναθεώρηση/αντικατάσταση του Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της αριθμ. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β’2906/2013) ΥΑ με τον επισυναπτόμενο «Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’αόριστον.

 Σημαντική η παρουσία στον κατάλογο του ΣΔ τύπου Ι.
Δείτε το έγγραφο: