Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

ΕΟΠΥΥ: Διαδικασία, όριο αποζημίωσης του “Betadine και φαρμακευτικού οινοπνεύματος 70ο’’ που αποτελούν υλικά εξαιρούμενα του “kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού” σε περιτοναϊκούς ασθενείς

Σε συνέχεια του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ υπ΄αριθμ.ΔΑ2Γ/Φ108/111/11.9.2018 (ΑΔΑ: 651ΗΟΞ7Μ-272), επανερχόμεθα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1203/συν.495/19.9.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και σας γνωρίζουμε: 


Με βάση την προγενέστερη απόφαση Δ.Σ. υπ΄αριθμ. 1144/συν.493/5.9.2018, τροποποιείται το ανώτατο ποσό μηνιαίας αποζημίωσης των εξαιρούμενων υλικών του kit...


.... που είναι το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα 70ο , τα οποία θα αποζημιώνονται βάσει ΕΚΠΥ μηνιαία με τον ποσόν των #10,00#€, σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες γνωματεύσεις αναλώσιμου υγειονομικού υλικού περιτοναϊκής κάθαρσης, προς κάλυψη των αναγκών των περιτοναϊκών ασθενών. Επομένως ανακαλείται ως προς το όριο αποζημίωσης, το ποσόν των #25,00#€. Επίσης βάσει της 1203/συν.495/19.9.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, η πραγματοποιηθείσα δαπάνη των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης περιόδου 01/05/2018 έως 30/09/2018 να επιβαρύνει τις συμβεβλημένες εταιρίες περιτοναϊκής κάθαρσης, λόγω της συμβατικής υποχρέωσης τους και να παρακρατηθεί από τον ΕΟΠΥΥ μέσω έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου των εταιριών κατ΄αναλογία των εξυπηρετούμενων ΑΜΚΑ ασθενών περιτοναϊκής κάθαρσης ανά συμβεβλημένη εταιρία για την ανωτέρω περίοδο, όπως αυτά τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού. 


Συνεπώς, από 01/10/2018 τα συμβεβλημένα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» εκτός από το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα.  


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ