Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

ΤΑΥΦΕ: Διαδικασία εκλογών και πίνακας υποψηφίων

Το ΔΣ του ΤΑΥΦΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις υποδείξεις του Υπουργείου για το συμφέρον και τη διευκόλυνση των κοινών ασφαλισμένων μελών μας, με την υπ’ αρ. 372/244/17-10-2018 απόφασή του προκήρυξε εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής τις ίδιες ημέρες που και το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ θα διεξάγει τις εκλογές του.

 Οι εκλογές του ΤΑΥΦΕ θα διεξαχθούν στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2018, ως εξής: 

- Στην έδρα του ΤΑΥΦΕ επί της οδού Μάρνη αρ. 22 στην Αθήνα (6 ος όροφος), 
- Στο υποκατάστημα του ΤΑΥΦΕ επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 56 στην Αθήνα (5 ος όροφος)
 - Με το σύστημα της επιστολικής ψήφου για το ΤΑΥΦΕ 


(Καταστατικό: άρθρο 22 παρ. 2, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Κεφ. 5, παρ. 5.4, ενότ. γ). Η διαδικασία και όλες οι λεπτομέρειες των εκλογών και της επιστολικής ψήφου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Επίσης, το εκλογικό και ενημερωτικό υλικό θα αποσταλεί ταχυδρομικά στους ασφαλισμένους με έξοδα του Ταμείου και με προπληρωμένο τον απαντητικό φάκελο για την επιστολική ψήφο. Όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

 1. Ως τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για τα ανωτέρω όργανα ορίζεται η Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα υποψηφιοτήτων από την ιστοσελίδα τού Ταμείου (www.tayfe.gr) ή από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Μάρνη 22, 6ος όροφος). 

 3. Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στην έδρα τού Ταμείου (Μάρνη 22, 6ος όροφος): α) είτε αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους, β) είτε ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένες και σαρωμένες) στο e-mail: grammateia@tayfe.gr, γ) είτε με fax στο 210-5240883, δ) είτε με courier με χρέωση του αποστολέα. Στις περιπτώσεις β), γ) και δ) οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή (ΚΕΠ ή Αστυνομία). Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Μάρνη 22, 6ος όροφος), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 στις 16:00. 

4. Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύντομο βιογραφικό (100- 120 λέξεις) και από έγχρωμη φωτογραφία (προαιρετικά) του υποψηφίου, τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα τού Ταμείου (www.tayfe.gr). 

5. Αιτήσεις υποψηφιότητας που δεν αναφέρουν ευκρινώς το όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί ο υποψήφιος (ΔΣ ή Ελεγκτική Επιτροπή), δεν θα γίνονται δεκτές. Οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα για τους υποψηφίους και τους εκλογείς τού Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ αναφέρονται στο Καταστατικό του Ταμείου (άρθρο 22, παρ. 3 και 4) και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Κεφ. 5, παρ. 5.2.1 & 5.2.2) τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tayfe.gr). 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την παροχή πληροφοριών είναι οι κ.κ. Ελένη Γρηγοριάδου (εσωτ. 606) και Βασιλική Μαγουλιώτη (εσωτ. 603) (τηλ.: 210-5248562, 210-5248526, fax: 210-5240883, e-mail: grammateia@tayfe.gr). 

Για το ΤΑΥΦΕ 

Η Οργανωτική Επιτροπή Διεξαγωγής Εκλογών