Σάββατο 8 Μαΐου 2021

ENHMEPΩΣH THΣ HΔIKA ΓIA THN ΔIAΘEΣH TΩN SELF TESTS AΠO TA ΦAPMAKEIA


ΣHMEPA H ΠΛATΦOPMA KΛEINEI ΣTIΣ 5 TO AΠOΓEYMA KAI ΘA ΠAPAMENEI KΛEIΣTH MEXPI THN ΔEYTEPA 10.05 ΣTIΣ 8 TO ΠPΩI.

AΠO ΔEYTEPA 10.5 EΩΣ KAI TETAPTH 12.05 ΘA ΓINETAI ΔIAΘEΣH 2 self tests MONO ΣTOYΣ ΔIKAIOYXOYΣ THΣ EKΠAIΔEYTIKHΣ KOINOTHTAΣ. AΠO ΠEMΠTH 13.05 EΩΣ KAI TETAPTH 19.05 ΘA ΓINETAI ΔIAΘEΣH 2 self tests MONO ΣTOYΣ ΔIKAIOYXOYΣ TOY ΔHMOΣIOY KAI IΔIΩTIKOY TOMEA (TO ΣABBATO 15 .05 KΛEINEI ΣTIΣ 5 TO AΠOΓEYMA KAI ΠAPAMENEI KΛEIΣTH MEXPI THN ΔEYTEPA 17.05 ΣTIΣ 8 TO ΠPΩI). ΘA ΣAΣ AΠOΣTAΛOYN MEXPI AYPIO ENHMEPΩTIKA ENTYΠA ΓIA NA ANAPTHΘOYN ΣTIΣ ΠPOΘHKEΣ TΩN ΦAPMAKEIΩN, OΠΩΣ EΠIΣHΣ ΘA AΠOΣTAΛOYN KAI ΔEΛTIA TYΠOY ΠPOΣ OΛA TA MME ΓIA THN ENHMEPΩΣH TΩN ΠOΛITΩN. ZHTHΘHKE OΠΩΣ EΞAIPEΘOYN AΠO THN ΔIAΘEΣH TΩN self tests OI EMBOΛIAΣMENOI