Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

Τροπολογία: Στους τρεις μήνες λήγει το πιστοποιητικό νόσησης

 


Στη διάταξη αναφέρονται τα εξής:

"Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Ν 238) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:

"(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και"...

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α 130) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από έξι (6) μήνες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:"Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου".

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021, ως προς την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού νόσησης, αντικαθίστανται οι λέξεις "ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου" από τις λέξεις "ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών)", και το πρώτο εδάψιο διαμορφώνεται ως εξής: "Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηψιακό Πιστοποιητικό CoViD-19 της Ε.Ε. (EU Digital CoViD Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.52021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Ν 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Ν 256) ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εψόσον υφίστανται".