Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Υπενθύμιση για την παρακράτηση φόρου σε παροχή υπηρεσιών και λοιπά αγαθά (από τον συνάδελφο Πάνο Ζαρογουλίδη)

Με αφορμή πολλές ερωτήσεις συναδέλφων σχετικά με τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ ενταλματοποιημένων ποσών και των αντίστοιχων που τελικά καταβάλλονται στους λογαριασμούς μας σε ό,τι αφορά την υπηρεσία ραντεβού εμβολιασμών, την διανομή δωρεάν self-tests αλλά και της εκτέλεσης συνταγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ο συνάδελφος και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας Πάνος Ζαρογουλίδης, μας ενημερώνει τα εξής:


Με βάση τον 4172/2013 /Αρθρο 64 

Συντελεστές παρακράτησης φόρου

2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης «εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες» [15] κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από «φυσικά ή» [15] νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. [10].

Ως εκ τούτου η παρακράτηση φόρου σε ό,τι αφορά τα ραντεβού εμβολιασμών είναι 8% ενώ στα σελφ τεστς και στα ΙΤΧ προϊοντα είναι 4%. Το ποσό υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού, χωρίς ΦΠΑ.