Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

ΠΦΣ για υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων του ΠΦΣ και των ΦΣ της χώρας

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 4942

Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο Π.Φ.Σ.
2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ι ́ του Ν. 3213/2003 για την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας»

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5404/10.12.2021 εγγράφου του ΠΦΣ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ι ́ του Ν. 3213/2003 για την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας», θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. ι ́ του Ν. 3213/2003 (Α ́ 309) ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 4689/2020 (Α ́ 103/27.5.2020), προβλέπεται ότι ....


....δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν μεταξύ άλλων: «ι. Οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκησή τους ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.». Η ισχύς της ως άνω διάταξης αρχίζει από την δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 27η Μαΐου 2020.

Με την ως άνω διάταξη νόμου επιλύεται οριστικώς υπέρ της νομικής θέσεως του Π.Φ.Σ. ότι πλέον υποχρεούνται σε δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης μόνο οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Ως γνωρίζετε:

1ον. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. με μυστική ψηφοφορία το Μάιο ή Ιούνιο εκάστης τριετίας. Συνεπώς η Διοίκηση του Π.Φ.Σ. (ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο) εκλέγεται από τους αντιπρόσωπους – μέλη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και δεν διορίζεται από το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα.

2ον. Ο Π.Φ.Σ. δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλά προκύπτει σαφώς ότι είναι απολύτως αυτοχρηματοδοτούμενο ΝΠΔΔ από τις εισφορές των φαρμακοποιών μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων.

3ον. Η Διοίκηση των Φαρμακευτικών Συλλόγων (ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο) εκλέγεται από τους φαρμακοποιούς μέλη του οικείου Συλλόγου και δεν διορίζεται από το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα.

4ον. Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλά προκύπτει σαφώς ότι είναι απολύτως αυτοχρηματοδοτούμενα ΝΠΔΔ από τις εισφορές των φαρμακοποιών - μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται απολύτως σαφές ότι κατόπιν της διατάξεως του άρθρου 68 του Ν. 4689/2020 δεν πληρούνται, οριστικώς πια, οι προϋποθέσεις που το άρθρο 1 παρ. 1 περ. ι ́ του Ν. 3213/2003 θέτει, και συνεπώς οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων (αλλά και τα μέλη των Δ.Σ. τους) δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεως της περιουσιακής τους κατάστασης.

Σε σημερινή επικοινωνία με την Γ ́ Μονάδα Ελέγχου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία είναι αρμόδια για την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων, κατέστη σαφές ότι πράγματι οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεως της περιουσιακής κατάστασης, μετά την έναρξη ισχύος της ως άνω διάταξης του άρθρου 68 του Ν. 4689/2020, και δη από την δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 27η Μαΐου 2020 (παρά για μόνο εκείνους που έφεραν την ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου κατά την περίοδο από την 01η.01.2020 έως την 26η.5.2020).

Κατόπιν των ανωτέρω οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεως της περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2021.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση