Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

Χωρίς συνταγή και δωρεάν το αντιγριπικό εμβόλιο - Τι προβλέπεται σε νομοσχέδιο

Το αντιγριπικό εμβόλιο σε ενηλίκους θα αποζημιώνεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής. Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Ανακουφιστική Φροντίδα, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 59 του νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής:

"Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων κατά της γρίπης, κατά την περίοδο 2022 - 2023, το εμβόλιο κατά της γρίπης αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός διενεργείται από ιατρούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και από φαρμακοποιούς.

Οι διενεργούντες τον εμβολιασμό καταχωρίζουν, με ευθύνη τους, στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών τη διενέργεια του εμβολιασμού και τα στοιχεία των εμβολιασμένων.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας ρυθμίζονται η διαδικασία διενέργειας των αντιγριπικών εμβολίων, η καταχώριση του διενεργούμενου εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, η διαδικασία αποζημίωσης των διενεργηθέντων εμβολιασμών καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος".

 

 

Πρόστιμα

Στο άρθρο 58 του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπεται η ανάκληση των προστίμων στα άτομα άνω των 60 ετών, που δεν είχαν εμβολιαστεί κατά της CoViD. Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται:

"Ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιμα μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που έως την έναρξη ισχύος της παρούσας επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση:

  • Είτε να εμβολιάστηκαν με δεύτερη δόση εμβολίου ή με μία δόση μονοδοσικού εμβολίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έως και την 31η.12.2022.
  • Είτε να εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού έως και την 31η.12.2022, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών.

Το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τυγχάνει ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα, κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος".

Άσχετες διατάξεις

Αξίζει να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται άσχετες διατάξεις, σε σχέση με τον τίτλο που φέρει η συγκεκριμένη παρέμβαση: "Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις".

Από τα 97 άρθρα του νομοσχεδίου, μόλις 15 αναφέρονται στην Ανακουφιστική Φροντίδα. Τα 42 άρθρα περιλαμβάνουν διάφορες ρυθμίσεις για τα μέτρα κατά της CoViD, τα 19 είναι άλλες διατάξεις του υπουργείου Υγειας και 21 αφορούν άλλα υπουργεία.

Σε σχέση με την Ανακουφιστική Φροντίδα, περιλαμβάνει:

  • Τη δημιουργία και οργάνωση συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας.
  • Τον καθορισμό των δομών παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και των ελάχιστων ποιοτικών κριτηρίων λειτουργίας τους και η οριοθέτηση του τρόπου και του ύψους της αποζημίωσής τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
  • Την πρόβλεψη της συγκρότησης μίας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας για την παροχή εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και της δυνατότητας επιμόρφωσης στο σύνολό τους των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας.
  • Την πρόβλεψη της σύστασης εθνικού μητρώου ασθενών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας.
  • Τη σύσταση και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως διεπιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο θα συνδράμει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ) και το Υπουργείο Υγείας στη χάραξη της κεντρικής εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ανανεώνονται για ένα χρόνο οι συμβάσεις του επικουρικού υγειονομικού προσωπικού, ενώ ανανεώνονται και οι Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου.

Παράλληλα όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ανανεώνονται οι συμβάσεις όλων όσων προσλήφθηκαν για να καλύψουν τα κενά, ανεξαρτήτως της επιστροφής στα καθήκοντα τους των υπαλλήλων που ήταν σε αναστολή.

Δημ.Κ.

πηγή: ιατρονετ