Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Lilly: Αντικαθίσταται σταδιακά η μορφή Αbasaglar kwikpen με 10 πένες, με αυτή με 5