Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Τεκμηρίωση παραλαβής υλικών αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης

Προκειμένου να αποζημιωθεί το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής από τα Τμήματα Παροχών του ΕΟΠΥΥ σε εξουσιοδοτημένους παρόχους (δείτε λεπτομερώς ΕΔΩ στη σελίδα 5/6 του συνημένου εγγράφου), απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης (του Νόμου 1599/1986 όπως αυτός ισχύει) για την παραλαβή των ανωτέρω ειδών η οποία θα πρέπει να συντάσσεται από τον/την δικαιούχο ασφαλισμένο/η του Οργανισμού που κάνει χρήση των εν λόγω προιόντων είτε από συγγενή πρώτου βαθμού συγγενείας.
Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προυπόθεση για να καταστούν αποδεκτές οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις παραλαβής αποτελεί η παρουσία του γνησίου της υπογραφής επί αυτών.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της υπεύθυνης δήλωσης παραλαβής των προιόντων, μόνο για ασφαλισμένους ασθενείς διαβητικούς που φέρουν αντλία συνεχούς παροχής ινσουλίνης, αντιμετωπίζουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους και μόνο για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που απαιτείται για τη λειτουργία της εν λόγω συσκευής, δύναται να εφαρμοσθεί και μόνο επικουρικά-εναλλακτικά η παρακάτω διαδικασία, από την οποία θα τεκμαίρεται η χορήγηση των αναλωσίμων αυτών στον δικαιούχο ασφαλισμένο:

Συντάσσονται:

α) έγγραφο των ΕΛΤΑ για την παράδοση των υλικών στον ασφαλισμένο
β) έγγραφο παραλαβής του υλικού με αναφορά του αριθμού του παραστατικού-αριθμού αποδείξεως από τον ασφαλισμένο, το οποίο θα φέρει την υπογραφή του και
γ) υπεύθυνη δήλωση η οποία θα συμπληρώνεται από την προμηθεύτρια εταιρεία και θα τεκμηριώνει τη διαδικασία που περιγράφηκε στα ανωτέρω α) και β) έγγραφα, με ταυτόχρονη αναφορά της εταιρείας ταχυμεταφοράς, της ημερομηνίας παράδοσης, του αριθμού απόδειξης λιανικής, του αντίστοιχου ποσού και του ονόματος του ασφαλισμένου.

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ: