Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Τί σημαίνει αυτό το 3% για την προώθηση των γενοσήμων

Ακούμε πολλά χρόνια τώρα για την επιτακτική ανάγκη της χώρας να αυξηθεί η χρήση γενοσήμων. Σε κάθε Μνημόνιο έχουμε και μια νύξη, συνοδευόμενη πάντα από «δέσμες μέτρων» για την επίτευξη του στόχου και φυσικά κάθε φορά έχουμε την αναμενόμενη αποτυχία. Παρόλο που πολλοί Φ/οί έχουν επιχειρηματολογήσει με κάθε δυνατό τρόπο μπας και καταλάβουν οι Θεσμοί τους λόγους που αποτυγχάνουν οι «δέσμες» τους, εντούτοις κάθε φορά παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα με την ίδια απογοήτευση.

Στα νέα μέτρα αυτής της προσπάθειας είναι ή έκπτωση στα Φαρμακεία που προωθούν τα γενόσημα. Δείτε όμως πώς προωθείται η εν λόγω ρύθμιση:

Το άρθρο 88 του Πολυνομοσχεδίου αναφέρει επακριβώς:

Άρθρο 88.
 

παρ. 1
Τα φαρμακεία που χορηγούν γενόσημα φάρμακα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), τα οποία υπερβαίνουν μηνιαίως, κατ' όγκο πωλήσεων, το 25%, των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στις συνταγές που εκτελούνται σε αυτά, λαμβάνουν υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές εταιρίες. Ο ανωτέρω ελάχιστος ποσοστιαίος στόχος, ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%, δύναται να αναπροσαρμόζεται κατ' έτος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε επίπεδα άνω του μέσου όρου διείσδυσης γενοσήμων φαρμάκων από τα φαρμακεία του αμέσως προηγούμενου έτους, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία που τηρεί ο ΕΟΠΥΥ

παρ. 2
Η υποχρεωτική έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ποσοστιαία, αντιστοιχεί σε 3% για τις πρώτες δέκα ποσοστιαίες μονάδες άνω του παραπάνω ελάχιστου ποσοστιαίου στόχου(δηλαδή άνω του 25% ή άνω του ποσοστιαίου στόχου που κάθε φορά ισχύει σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση), υποδιαιρούμενου αναλογικά του ποσοστού έκπτωσης ανά ποσοστιαία μονάδα, αυξάνεται κλιμακωτά για κάθε επόμενη δεκάδα ποσοστιαίων μονάδων κατά 3% και υπολογίζεται επί της αξίας, σε τιμή παραγωγού, των συνολικών μηναίων πωλήσεων στο φαρμακείο των γενοσήμων φαρμάκων της ανωτέρω κατηγορίας, βάσει των στοιχείων πωλήσεων που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ.


παρ. 3
Οι ανωτέρω εκπτώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών προς τα φαρμακεία δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ. Η συνολική αξία των ανωτέρω εκπτώσεων επιμερίζεται μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα μηχανισμό αυτόματης επιστροφής της περίπτωσης α) του αρθρ.11 του Ν.4052/12, εκκαθαρίζεται ανά μήνα και καταβάλλεται ανά τρίμηνο από τις φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΠΥΥ και τους ΦΚΑ, οι οποίοι συμψηφίζουν το ποσό έκπτωσης που προκύπτει ως άνω υπέρ του φαρμακείου με το ποσό επιστροφής (REBATE) για το οποίο υποχρεούται το φαρμακείο προς τον ΕΟΠΥΥ και τους ΦΚΑ του ίδιου τριμήνου και έως το ποσό rebate του φαρμακείου. 


Τί σημαίνουν όλα αυτά:
  • Αν οι συνταγές μας έχουν γενόσημα πάνω από το 25% του συνολικού όγκου των φαρμάκων στις συνταγές μας θα παίρνουμε έκπτωση 3%
  • Θα παίρνουμε έξτρα 3% για κάθε 10 μονάδες, δηλ. 35%, 45% κτλ στόχου που θα πετυχαίνουμε
  • Αλλά αυτός ο στόχος μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο με μια απλή Υπουργική απόφαση
  • Επίσης το ποσό αυτό θα υπολογίζεται στη ΧΤ των φαρμάκων!
  • Θα μας δίνεται κάθε 3 μήνες ως έκπτωση στο rebate μας
  • Αν ξεπεράσει το rebate μας όμως δεν θα παίρνουμε παραπάνω!
  • Αρα ένα φαρμακείο με 10.000€ αιτούμενο δεν μπορεί να πάρει έκπτωση άνω των 140€, όσο και να φτάσουν τα γενόσημα στις συνταγές του!
  • Με τις συνεχείς μειώσεις δε των τιμών το όλο κοκτέιλ μοιάζει εκρηκτικό

Ταυτόχρονα κανείς μας δεν ξέρει ακόμα πώς θα υπολογίζονται αυτοί οι στόχοι γενοσήμων και πώς μας επηρεάζει εμάς η σαφής και με υπογραφή προτίμηση του ασθενούς στο πρωτότυπο φάρμακο!

Το δεδομένο είναι ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν κίνητρο για προώθηση γενοσήμων.

Θα συνεχίσουμε και με άλλα θέματα!

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του ΦΣ Ρεθύμνου Κώστα Βαρδιάμπαση για την πολύτιμη βοήθειά του στην επεξεργασία των άρθρων

Farmakopoioi