Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

BONUS στους ελεγκτές για τις περικοπές σε αναλώσιμα και φάρμακα!

Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τέτοια πρεμούρα για τις περικοπές για ασήμαντους λόγους

Σύμφωνα το άρθρο 90 παρ.6 του Ν.4368/16 (ΦΕΚ Α, 21/2/16) «Τα ποσά που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων εισπράττονται ή συμψηφίζονται και εν συνεχεία κατανέμονται σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισμού.» .

Η πρόβλεψη αυτή νομοθετήθηκε σχεδόν ένα χρόνο πριν την υπογραφή της επέκτασης της συλλογικής σύμβασης φαρμάκων και στα αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά είδη,και επικαιροποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.5 του Ν.4447/16 (ΦΕΚ Α 241 23/12/2016), όπου αναφέρεται επακριβώς :5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α’21) αντικαθίσταται ως εξής:

«Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση: α) ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων, β) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, αξιοποιείται νια την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο, γ) ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις, δ) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και ε) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.».


Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι το αρμόδιο για τους ελέγχους προσωπικό του οργανισμού, λαμβάνει το 20% των χρημάτων που προέρχονται από τις ποινές που το ίδιο επιβάλλει, και τα οποία κατατίθενται σε ειδικό ΚΑΕ, που προορίζεται για το σκοπό αυτό.

Η διάταξη αυτή, δυνητικά προωθεί και επιβραβεύει τη διαφθορά, μιας και οι ελεγκτές έχουν σαφώς οικονομικό κίνητρο συμφέρον να επιδείξουν υπερβάλλοντα (και ενδεχομένως άδικο) ζήλο κατά το έργο τους.

Εντύπωση προκαλεί το ότι παρά τη νομοθέτηση των παραπάνω από το Φεβρουάριο του 2016, και παρά τις αδικαιολόγητες και απαράδεκτες καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκκαθάρισης και στην κατασκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΔΑΠΥ, δεν είχε προβλεφθεί από τότε ο μοναδικός αντικειμενικά αξιόπιστος και αδιάφθορος μηχανισμός περικοπής μη εγκεκριμένων δαπανών : Η εισαγωγή ηλεκτρονικών κριτηρίων κατά τη δημιουργία της συνταγής/παραπεμπτικού από το γιατρό. (οι λεγόμενοι κόφτες κατά τη συνταγογράφηση).

Το ότι αυτό δεν έχει ακόμα επιτευχθεί (ή δεν έχει επιτευχθεί λειτουργικά πλήρως), δημιουργεί υποψίες για τις μεθόδους που ακολουθεί ο ΕΟΠΥΥ καθώς και την αξιοπιστία αυτών.

ΥΓ : Τραγική ειρωνία : Στην ίδια παράγραφο του ίδιου νόμου, στο σημείο γ, αναφέρεται γ) ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Ο ΕΟΠΥΥ, δηλαδή, περιμένει να εισπράξει χρήματα από περικοπές, για να φτιάξει το ηλεκτρονικό σύστημα! Επομένως, φτιάχνει ένα σύστημα…διαβλητό, και από τα χρήματα των ποινών, θα το ξαναφτιάξει ώστε να γίνει …αδιάβλητο!!!


ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ
Πρόεδρος ΦΣ Ρεθύμνου